Trách nhiệm phối hợp của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ Khu phố cổ Hội An (trích từ Quy chế Bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An)

Chủ nhật - 11/04/2021 21:28
Vào ngày 01/01/2021, Quy chế Bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành có hiệu lực thực hiện. Nhằm thông tin những nội dung của Quy chế đến các cơ quan, ban ngành, đặc biệt là toàn thể nhân dân đang sinh sống trong Khu phố cổ Hội An, các cá nhân, tổ chức liên quan đến công tác bảo tồn, phát huy Khu phố cổ, trong số chuyên mục này, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An giới thiệu Chương IX về trách nhiệm phối hợp của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ Khu phố cổ Hội An tại điều 31, 32, 33, 34.
      Điều 31. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các sở, ban, ngành của tỉnh
      1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam:
 1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện trách nhiệm được quy định tại Điều 20 Nghị định số 109/2017/ND-CP ngày 21/9/2017 của Chính phủ.
 2. Theo dõi hoạt động của các đơn vị liên quan để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
       2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
 1. Thẩm định nội dung bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo quy định.
 2. Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động liên quan đến bảo vệ Khu phố cổ.
 3. Chủ trì, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật và công tác thi đua khen thưởng.
 4. Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 08/2019/QĐ-ND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
       3. Sở Tài nguyên và Môi trường:
 1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên trong Khu phố cổ.
 2. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng (ngoài dự án xây dựng công trình bảo vệ Khu phố cổ) có sử dụng đất hoặc mặt nước thuộc Khu phố cổ hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư xây dựng công trình bảo vệ Khu phố cổ theo thẩm quyền.
       4. Sở Xây dựng:
 1. Chủ trì trình, thẩm định, phê duyệt dự án tu bổ di tích trong Khu phố cổ theo quy định.
 2. Tổ chức lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hội An trước khi cấp phép xây dựng cho các công trình trong Khu phố cổ theo thẩm quyền.
       5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 1. Chủ trì tham mưu cân đối và bố trí nguồn vốn cho các dự án tu bổ di tích trong Khu phố cổ.
 2. Tổ chức lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hội An trước khi cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các trường hợp trong Khu phố cổ theo thẩm quyền.
       6. Sở Tài chính:

       Phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí vốn cho các dự án tu bổ di tích trong Khu phố cổ theo quy định của pháp luật về đầu tư công  và pháp luật về ngân sách nhà nước.
       7. Công an tỉnh:

     Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy, nổ hàng năm trong Khu phố cổ.

      8. Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh:

    Xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp phòng, chống lụt bão, tìm kiến cứu nạn hàng năm trong Khu phố cổ.

      9. Các Sở, Ban, ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp trong việc bảo vệ Khu phố cổ theo quy định hiện hành.

      Điều 32. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Hội An

      1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động bảo vệ Khu phố cổ theo quy định của pháp luật.
      2. Phối hợp với các Sở, Ban, ngành trong việc quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị Khu phố cổ.
     3. Cụ thể hóa các quy định, quy trình thực hiện được nêu tại các Chương II, III, IV, V, VI, VII, VIII Quy chế này theo thẩm quyền được giao. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý để triển khai thực hiện Quy chế này.

     Điều 33. Trách nhiệm đơn vị được giao quản lý, sử dụng Khu phố cổ

    1. Ủy ban nhân dân thành phố Hội An phân công đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng, phát huy giá trị Khu phố cổ và giao chức năng, nhiệm vụ cụ thể trên cơ sở quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam.
   2. Đơn vị được giao quản lý, sử dụng Khu phố cổ trong chức năng, nhiệm vụ của mình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị từ trung ương đến địa phương để tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Hội An thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Khu phố cổ.

Điều 34. Trách nhiệm của cộng đồng trong Khu phố cổ

   1. Thực hiện đúng các quy định về bảo vệ Khu phố cổ.
   2. Chịu trách nhiệm trước tiên về mọi sự hư hỏng, sai lệch, giảm giá trị của di tích do mình sở  hữu, sử dụng.
   3. Phối hợp với cơ quan nhà nước trong việc quản lý, bảo tồn giá trị di sản văn hóa trong Khu phố cổ; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và môi trường du lịch.
   4. Được quyền tổ chức các loại hình dịch vụ hợp pháp để phục vụ khách du lịch nhưng không làm ảnh hưởng đến Khu phố cổ. Trong quá trình hoạt động tránh các hành động chèo kéo, buộc khách du lịch mua dịch vụ, hàng hóa của mình một cách không tự nguyện và phải thực hiện đúng các quy tắc ứng xử văn minh du lịch theo quy định.
 

Nguồn tin: Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây