Danh mục di tích nhà ở - kiến trúc nghệ thuật thuộc khu vực bảo vệ I khu phố cổ Hội An

Thứ ba - 02/10/2012 21:34
Danh mục di tích nhà ở - kiến trúc nghệ thuật thuộc Khu phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới
Phường Minh An
STT TÊN - ĐỊA CHỈ PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ
 GIÁ TRỊ  BẢO TỒN
HÌNH THỨC SỞ HỮU
Đặc biệt Loại I Loại II Loại III Loại IV Nhà nước Tập thể Tư nhân
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đường Trần Phú
1 Chợ vải         x x    
2 Nhà số 2         x x    
3 Nhà số 3         x     x
4 Nhà số 4         x     x
5 Nhà số 5A         x     x
6 Nhà số 5B         x     x
7 Nhà số 6         x     x
8 Nhà số 7     x         x
9 Nhà số 8         x x    
10 Nhà số 9         x     x
11 Nhà số 9/1     x         x
12 Nhà số 9/3         x     x
13 Nhà số 9/5         x     x
14 Nhà số 9/7         x     x
15 Nhà số 9/9         x     x
16 Nhà số 9/11         x     x
17 Hội quán Hải Nam - số 10 x           x  
18 Nhà số 11         x x    
19 Nhà số 11/2         x     x
20 Nhà số 11/4         x     x
21 Nhà số 11/6         x     x
22 Nhà số 11/8         x     x
23 Nhà số 12/1       x   x    
24 Nhà số 12/2         x     x
25 Nhà số 12/4         x     x
26 Nhà số 12/6A         x     x
27 Nhà số 12/8         x     x
28 Nhà số 12/10         x     x
29 Nhà số 12/12         x     x
30 Nhà số 13     x         x
31 Minh Hương Tụy Tiên Đường- số 14, Di tích cấp Quốc gia x           x  
32 Nhà số 15       x       x
33 Nhà số 16   x       x    
34 Nhà số 17       x       x
35 Nhà số 18     x     x    
36 Nhà số 19       x       x
37 Nhà số 20       x       x
38 Nhà số 21       x       x
39 Nhà số 22   x           x
40 Nhà số 23   x           x
41 Quan Công miếu- số 24, Di tích cấp Quốc gia x         x    
42 Nhà số 25       x       x
43 Nhà số 26     x         x
44 Nhà số 27       x       x
45 Nhà số 28         x     x
46 Nhà số 29       x       x
47 Nhà số 30     x     x    
48 Nhà số 31       x       x
49 Nhà số 32       x       x
50 Nhà số 33   x       x    
51 Nhà số 34     x         x
52 Nhà số 35       x       x
53 Nhà Diệp Thâm – số 36   x           x
54 Nhà số 37   x       x    
55 Nhà số 38   x       x    
56 Nhà số 39A     x     x    
57 Nhà số 39B     x         x
58 Nhà thờ tộc Hoàng- số 40 x             x
59 Nhà số 41   x           x
60 Nhà số 42     x         x
61 Nhà Quân Thái- số 43   x           x
62 Nhà số 44         x     x
63 Nhà số 45       x       x
64 Hội quán Phúc Kiến - số 46, Di tích cấp Quốc gia x           x  
65 Nhà số 47   x           x
66 Nhà số 48 x         x    
67 Nhà số 48/2       x       x
68 Nhà số 48/4         x     X
69 Nhà số 48/6A       x       X
70 Nhà số 48/6B     x         X
71 Nhà số 48/8         x     X
72 Nhà số 48/10         x     X
73 Nhà số 48/12       x       X
74 Nhà số 48/14         x     X
75 Nhà Thuận An Đường- số 49     x         X
76 Nhà số 50       x       x
77 Nhà số 50/1     x         X
78 Nhà số 50/3   x           X
79 Nhà số 50/5     x         X
80 Nhà số 50/7         x     X
81 Nhà số 50/9         x     X
82 Nhà số 50/11       x       X
83 Nhà số 50/13A     x         X
84 Nhà số 50/13B         x     X
85 Nhà số 51         x x    
86 Nhà số 52       x       X
87 Nhà số 53   x       x    
88 Nhà số 54       x   x    
89 Nhà số 55       x       X
90 Nhà số 56       x       X
91 Nhà số 57       x   x    
92 Nhà số 58       x       x
93 Nhà số 59         x     x
94 Nhà số 60       x   x    
95 Nhà số 61         x x    
96 Nhà số 62   x           x
97 Nhà số 63         x x    
98 Hội quán Ngũ Bang- số 64 x           x  
99 Nhà Hiệp Thạnh- số 65   x           x
100 Nhà số 66       x       x
101 Nhà số 67   x           x
102 Nhà số 68   x           x
103 Nhà số 69   x       x    
104 Nhà số 70       x       x
105 Nhà số 71   x       x    
106 Nhà số 72   x           x
107 Nhà số 73   x           x
108 Nhà số 74   x       x    
109 Nhà số 75   x           x
110 Nhà số 76       x       x
111 Nhà số 76/2         x     x
112 Nhà số 76/3         x     x
113 Nhà số 76/5         x     x
114 Nhà số 76/6         x     x
115 Nhà số 76/7         x     x
116 Nhà số 76/8         x     x
117 Nhà số 76/9         x     x
118 Miếu Âm Hồn- số 76/9A x         x    
119 Nhà số 76/10         x     x
120 Nhà số 76/12       x       x
121 Nhà số 76/18     x         x
122 Nhà số 76/18A     x         x
123 Nhà số 76/18B     x         x
124 Nhà số 76/20         x     x
125 Nhà số 76/22         x     x
126 Nhà số 76/24         x     x
127 Nhà số 76/24A         x     x
128 Nhà số 76/26         x     x
129 Nhà số 76/26A         x     x
130 Nhà Quân Thắng- số 77 x             x
131 Nhà Tiến Hưng - số 78     x         x
132 Nhà số 79     x     x    
133 Nhà số 80 - Bảo tàng Gốm Sứ Mậu Dịch x         x    
134 Nhà số 81       x       x
135 Nhà số 82       x       x
136 Nhà số 83       x       x
137 Nhà thờ tộc Lý - số 84   x         x  
138 Nhà số 85   x           x
139 Nhà số 86         x     x
140 Nhà số 87   x           x
141 Nhà số 88       x       x
142 Nhà số 89       x   x    
143 Nhà số 90       x       x
144 Nhà số 91     x     x    
145 Nhà số 92         x x    
146 Nhà số 93         x     x
147 Nhà số 94         x     x
148 Nhà số 95     x         x
149 Nhà thờ tộc Phạm - số 96 x             x
150 Nhà Vạn Bửu - số 97       x       x
151 Nhà Hòa Xuân - số 98     x         x
152 Nhà số 99     x         x
153 Nhà số 100       x   x    
154 Nhà Đức Xương - số 101     x         x
155 Nhà số 102     x         x
156 Nhà số 103   x           x
157 Nhà số 104       x       x
158 Nhà số 105     x         x
159 Nhà số 106         x     x
160 Nhà số 107         x     x
161 Nhà số 108       x       x
162 Nhà số 109       x       x
163 Nhà số 110       x        
164 Nhà số 111     x         x
165 Nhà số 112       x       x
166 Nhà số 113   x           x
167 Nhà số 114         x     x
168 Nhà số 115     x         x
169 Nhà số 116         x     x
170 Nhà số 117   x       x    
171 Nhà số 118       x   x    
172 Nhà số 119     x         x
173 Nhà Minh Đức Đường – số 120     x         x
174 Nhà số 121   x       x    
175 Nhà số 122     x         x
176 Nhà số 123     x     x    
177 Nhà số 124     x         x
178 Nhà số 125     x     x    
179 Nhà Thái Vĩnh Xương – số 126     x         x
180 Nhà số 126/2   x           x
181 Nhà số 127   x           x
182 Nhà số 128       x   x    
183 Nhà số 129     x         x
184 Nhà số 130     x         x
185 Nhà số 131   x           x
186 Nhà số 132         x     x
187 Nhà số 132/1A       x       x
188 Nhà số 132/1B       x       x
189 Nhà số 132/2A     x         x
190 Nhà số 132/2B     x         x
191 Nhà số 132/2C       x       x
192 Nhà số 132/3         x     x
193 Nhà số 132/7         x     x
194 Nhà số 133         x     x
195 Nhà số 134     x         x
196 Nhà số 135     x         x
197 Nhà số 136     x         x
198 Nhà số 137       x       x
199 Nhà số 138         x x    
200 Nhà số 138/2       x       x
201 Nhà số 138/4         x     x
202 Nhà số 138/12A         x     x
203 Nhà số 138/12B         x     x
204 Nhà số 139       x       x
205 Nhà số 140   x           x
206 Nhà số 140/3A         x     x
207 Nhà số 140/3B         x     x
208 Nhà số 141   x           x
209 Nhà số 142   x           x
210 Nhà số 143     x         x
211 Nhà số 144         x     x
212 Nhà số 145     x         x
213 Nhà số 146         x x    
214 Nhà số 147       x       x
215 Nhà số 148   x           x
216 Nhà số 149     x     x    
217 Nhà An Thái- số 150   x           x
218 Nhà số 151     x         x
219 Nhà số 152       x       x
220 Nhà số 152/1         x     x
221 Nhà số 152/2         x     x
222 Nhà số 152/3         x     x
223 Nhà số 152/4         x     x
224 Nhà số 152/5         x     x
225 Nhà số 152/6         x     x
226 Nhà số 152/7         x     x
227 Nhà số 152/8         x     x
228 Nhà số 152/9         x     x
229 Nhà số 153   x           x
230 Nhà số 154     x     x    
231 Nhà số 154/2       x   x    
232 Nhà số 155A       x   x    
233 Nhà số 155B       x   x    
234 Nhà số 156         x     x
235 Nhà số 158         x     x
236 Nhà số 160       x       x
237 Nhà số 162     x         x
238 Nhà số 164       x       x
239 Nhà số 166       x       x
240 Nhà số 168     x         x
241 Nhà số 170     x         x
242 Nhà số 172     x     x    
243 Nhà số 174     x     x    
244 Hội quán Quảng Triệu – số 176 x           x  
245 Nhà số 178       x       x
246 Nhà số 180       x       x
247 Nhà số 182     x         x
248 Nhà số 184     x         x
249 Nhà số 186       x   x    
250 Nhà số 186B/1       x       x
251 Nhà số 186B/2       x       x
252 Nhà số 186/6       x       x
253 Nhà số 186/10A     x         x
254 Nhà số 186/10B       x       x
255 Nhà số 186/12       x       x
256 Nhà số 186/14       x       x
257 Nhà số 186/16       x       x
258 Nhà số 186/18A       x       x
259 Nhà số 186/18B       x       x
260 Nhà số 188A       x       x
261 Nhà số 188B       x       x
262 Nhà số 188/1       x       x
263 Nhà số 188/3       x       x
264 Nhà số 188/5       x       x
265 Nhà số 188A/5       x       x
266 Nhà số 188/7       x       x
267 Nhà số 188/7A     x         x
268 Nhà số 188/9       x       x
269 Chùa Cầu x         x    
270 Giếng  Mái- Ngã năm chợ Hội An x         x    
Đường Nguyễn Thái Học
271 Nhà số 1A         x     x
272 Nhà số 1B       x       x
273 Nhà Huỳnh Nhân Lợi- số 2   x           x
274 Nhà số 3     x         x
275 Nhà Khảo Thành – số 4     x         x
276 Nhà số 5     x         x
277 Miếu Hy Hòa – số 6 x         x    
278 Nhà số 7     x         x
279 Nhà số 8       x       x
280 Nhà số 9       x   x    
281 Nhà số 10   x           x
282 Nhà số 11         x     x
283 Nhà số 11A         x x    
284 Nhà số 11B         x x    
285 Nhà số 11C         x x    
286 Nhà số 12     x         x
287 Nhà số 13     x         x
288 Nhà số 14     x     x    
289 Nhà số 15     x     x    
290 Nhà số 16   x           x
291 Nhà số 17     x     x    
292 Nhà số 18         x     x
293 Nhà số 19     x     x    
294 Nhà Chấn Nam Hưng – số 20   x           x
295 Nhà Duy Ích – số 21   x       x    
296 Nhà Chấn Long Đường – số 22   x           x
297 Nhà số 23       x   x    
298 Nhà số 24       x       x
299 Nhà số 25       x       x
300 Nhà số 26         x x    
301 Nhà số 27       x       x
302 Nhà Nam Phát – số 28     x     x    
303 Nhà số 29     x         x
304 Nhà số 30         x     x
305 Nhà số 31         x x    
306 Nhà số 32         x     x
307 Nhà Hoàng Hiệp – số 33   x       x    
308 Nhà số 34     x         x
309 Nhà số 35       x   x    
310 Nhà số 36     x         x
311 Nhà số 37     x         x
312 Nhà số 38       x       x
313 Nhà số 39     x     x    
314 Nhà số 40         x     x
315 Nhà số 41 x             x
316 Nhà số 42   x           x
317 Nhà số 43     x     x    
318 Nhà số 44         x     x
319 Nhà số 45     x         x
320 Nhà số 46   x       x    
321 Nhà số 47     x         x
322 Nhà số 48     x     x    
323 Nhà Thuận Sinh – số 49     x         x
324 Nhà số 50     x     x    
325 Nhà số 50/1       x   x    
326 Nhà số 50/2       x   x    
327 Nhà số 51         x x    
328 Nhà số 52   x       x    
329 Nhà số 53     x     x    
330 Nhà Tường Lan – số 54   x           x
331 Nhà số 55     x     x    
332 Nhà số 56A       x       x
333 Nhà số 56B       x       x
334 Nhà số 57     x         x
335 Nhà số 58       x   x    
336 Nhà số 59     x     x    
337 Nhà số 60   x       x    
338 Nhà số 61     x     x    
339 Nhà số 62     x         x
340 Nhà số 63     x         x
341 Nhà số 64       x   x    
342 Nhà số 65     x         x
343 Nhà số 66     x         x
344 Nhà số 67     x     x    
345 Nhà số 68         x     x
346 Nhà Quảng Lợi – số 69     x         x
347 Nhà số 70     x         x
348 Nhà số 71     x         x
349 Nhà số 72     x     x    
350 Nhà số 73       x       x
351 Nhà số 74       x       x
352 Nhà số 75     x     x    
353 Nhà số 76       x       x
354 Nhà số 77     x         x
355 Nhà số 78         x     x
356 Nhà số 79   x           x
357 Nhà số 80   x           x
358 Nhà số 81   x       x    
359 Nhà số 82     x         x
360 Nhà số 83   x           x
361 Nhà số 84     x     x    
362 Nhà số 85       x       x
363 Nhà số 86     x         x
364 Nhà số 87       x       x
365 Nhà số 88       x       x
366 Nhà số 89         x     x
367 Nhà số 90     x     x    
368 Nhà số 91     x         x
369 Nhà số 92   x       x    
370 Nhà số 93     x         x
371 Nhà số 94     x         x
372 Nhà số 95     x         x
373 Nhà số 96       x       x
374 Nhà số 97       x   x    
375 Nhà số 98     x         x
376 Nhà số 99       x   x    
377 Nhà số 100     x     x    
378 Nhà Tấn Ký – số 101 - Di tích cấp Quốc gia x             x
379 Nhà số 102   x           x
380 Nhà số 103   x       x    
381 Nhà số 104   x       x    
382 Nhà số 105   x           x
383 Nhà số 106     x         x
384 Nhà số 107       x       x
385 Nhà số 108     x     x    
386 Nhà số 109       x       x
387 Nhà số 110     x         x
388 Nhà số 111       x       x
389 Nhà số 112       x       x
390 Nhà số 113     x         x
391 Nhà số 114     x     x    
392 Nhà số 115   x           x
393 Nhà số 116       x   x    
394 Nhà số 117     x         x
395 Nhà số 118     x     x    
396 Nhà số 119     x     x    
397 Nhà số 120         x     x
398 Nhà số 121     x         x
399 Nhà số 122     x         x
400 Miếu Ngũ Hành Thượng – số 124 x         x    
401 Nhà thờ tộc Thái – số 126   x           x
402 Nhà số 128     x         x
403 Nhà số 130     x     x    
404 Nhà số 132   x       x    
405 Nhà số 134     x     x    
406 Nhà số 134C     x     x    
407 Nhà số 136     x         x
Đường Bạch Đằng
408 Nhà số 1A         x x    
409 Nhà số 1B         x x    
410 Nhà số 1C         x x    
411 Nhà số 1D + Đ         x x    
412 Nhà số 1G + E         x x    
413 Nhà số 1H + I         x x    
414 Nhà số 1         x     x
415 Nhà số 2         x x    
416 Nhà số 3         x     x
417 Nhà số 4         x     x
418 Nhà số 5         x     x
419 Nhà số 6         x     x
420 Nhà số 7       x       x
421 Nhà số 7/2         x     x
422 Nhà số 8         x     x
423 Nhà số 9         x     x
424 Nhà số 10         x     x
425 Nhà số 10/2         x     x
426 Nhà số 10/6         x     x
427 Nhà số 10/16         x     x
428 Nhà số 10/16B         x     x
429 Nhà số 10/20         x     x
430 Nhà số 10/24         x     x
431 Nhà số 10/26         x     x
432 Nhà số 10/28         x     x
433 Nhà số 10/30A         x     x
434 Nhà số 10/30B         x     x
435 Nhà số 11         x     x
436 Nhà số 12       x       x
437 Nhà số 12/1       x   x    
438 Nhà số 12/3     x         x
439 Nhà số 12/5     x     x    
440 Nhà số 12/7       x       x
441 Nhà số 12/9       x       x
442 Nhà số 12/11A         x     x
443 Nhà số 12/11B         x     x
444 Nhà số 12/13       x   x    
445 Nhà số 12/15         x x    
446 Nhà số 12/15B         x     x
447 Nhà số 12/17         x     x
448 Nhà số 12/19         x x    
449 Nhà số 12/19A         x     x
450 Nhà số 12/19B       x       x
451 Nhà số 12/21         x     x
452 Nhà số 13         x     x
453 Nhà số 14     x         x
454 Nhà số 15         x     x
455 Nhà số 16       x       x
456 Nhà số 17         x     x
457 Nhà số 18       x       x
458 Nhà số 19         x     x
459 Nhà số 20       x       x
460 Nhà số 21         x     x
461 Nhà số 22       x   x    
462 Nhà số 24       x   x    
463 Nhà số 26       x       x
464 Nhà số 28       x       x
465 Nhà số 30   x           x
466 Nhà số 32         x     x
467 Nhà số 34         x     x
468 Nhà số 36         x     x
469 Nhà số 38         x     x
470 Nhà số 40         x     x
471 Nhà số 42         x     x
472 Nhà số 44       x       x
473 Nhà số 46         x     x
474 Nhà số 48         x x    
475 Nhà số 48b       x       x
476 Nhà số 50       x       x
477 Nhà số 52       x       x
478 Nhà số 54       x       x
479 Nhà số 56       x       x
480 Nhà số 58       x       x
481 Nhà số 60     x         x
482 Nhà số 62         x x    
483 Nhà số 64       x   x    
484 Nhà số 66       x   x    
485 Nhà số 68       x       x
486 Nhà số 70         x     x
487 Nhà số 72       x       x
488 Nhà số 74     x         x
489 Nhà số 76   x           x
490 Nhà số 78         x     x
491 Nhà số 80     x     x    
492 Nhà số 82     x         x
493 Nhà số 84   x           x
494 Nhà số 84b       x       x
495 Nhà số 86   x           x
496 Nhà số 88     x         x
497 Nhà thờ tộc Thái   x           x
498 Nhà thờ tộc Vương- số  92   x           x
499 Nhà số 94     x         x
500 Nhà số 94A     x     x    
501 Nhà số 96 + 96a     x         x
502 Nhà số 98     x         x
503 Nhà số 100     x         x
504 Nhà số 102   x           x
505 Nhà số 104   x           x
Đường Phan Châu Trinh
506 Nhà số 1         x x    
507 Nhà số 2A         x     x
508 Nhà số 2B         x     x
509 Nhà số 2C         x     x
510 Nhà số 2D         x     x
511 Nhà số 2E   x       x    
512 Nhà số 2G         x     x
513 Nhà số 3       x       x
514 Nhà số 4         x     x
515 Nhà số 5       x       x
516 Nhà số 6       x       x
517 Nhà số 7       x   x    
518 Nhà số 8       x   x    
519 Nhà số 9       x       x
520 Nhà số 10       x       x
521 Nhà số 11       x   x    
522 Nhà số 12         x x    
523 Nhà số 13       x       x
524 Nhà số 14         x     x
525 Nhà số 15       x       x
526 Nhà số 16A       x   x    
527 Nhà số 16B       x       x
528 Nhà số 17         x     x
529 Nhà số 19     x         x
530 Văn chỉ Minh Hương – số 20 x         x    
531 Nhà số 21     x         x
532 Nhà số 22     x         x
533 Nhà số 23       x       x
534 Nhà số 24       x       x
535 Nhà số 25     x         x
536 Nhà số 26     x         x
537 Nhà số 27       x       x
538 Nhà số 28       x       x
539 Nhà số 29     x         x
540 Nhà số 30         x     x
541 Nhà số 32       x       x
542 Nhà số 33       x       x
543 Nhà số 34       x   x    
544 Nhà số 35       x       x
545 Nhà số 36 x             x
546 Giếng Bá Lễ x         x    
547 Nhà số 37       x       x
548 Nhà số 38       x       x
549 Nhà số 39       x       x
550 Nhà số 40     x         x
551 Nhà số 41       x       x
552 Nhà số 42     x         x
553 Nhà số 43       x       x
554 Nhà số 44     x         x
555 Nhà thờ tộc Tăng Diệu – số 44/12     x         x
556 Nhà thờ tộc Lê Doãn – số 44/20   x           x
557 Nhà số 45       x   x    
558 Nhà số 46     x         x
559 Nhà số 47         x     x
560 Nhà số 47/2       x       x
561 Nhà số 47/4       x   x    
562 Nhà số 47/6       x       x
563 Nhà số 48     x         x
564 Nhà số 49         x x    
565 Nhà số 50         x     x
566 Nhà số 51       x   x    
567 Nhà số 51/1         x     x
568 Nhà số 51/1A         x     x
569 Nhà số 51/1B         x     x
570 Nhà số 51/3         x     x
571 Nhà số 51/5A         x     x
572 Nhà số 51/5B       x       x
573 Nhà số 51/5C         x     x
574 Nhà số 51/7A       x       x
575 Nhà số 51/9         x     x
576 Nhà số 51/11       x       x
577 Nhà số 51/13       x       x
578 Nhà số 52         x     x
579 Nhà số 53       x   x    
580 Nhà số 53/2         x     x
581 Nhà số 53/4A         x     x
582 Nhà số 53/6       x       x
583 Nhà số 53/10       x       x
584 Nhà số 53/12       x       x
585 Nhà số 53/14       x       x
586 Nhà số 53/16       x       x
587 Nhà số 53/20A         x     x
588 Nhà số 53/20B       x       x
589 Nhà số 54A       x       x
590 Nhà thờ tộc Trương – số 54/4 x             x
591 Nhà số 55       x       x
592 Nhà số 56         x     x
593 Nhà số 57       x       x
594 Nhà số 58       x       x
595 Nhà số 59       x       x
596 Nhà số 60       x       x
597 Nhà số 61         x     x
598 Nhà số 61A         x     x
599 Nhà số 62       x       x
600 Nhà số 63       x       x
601 Nhà số 64         x     x
602 Nhà số 65       x       x
603 Nhà số 66       x       x
604 Nhà số 67       x       x
605 Nhà số 68         x     x
606 Nhà số 69         x     x
607 Nhà thờ tộc Trương – số 69/1 x             x
608 Nhà số 69/3     x         x
609 Nhà số 69/5A         x     x
610 Nhà thờ tộc  Đặng – số 69/5B     x         x
611 Nhà số 71A       x       x
612 Nhà số 71B         x     x
613 Nhà số 71/2       x       x
614 Nhà số 71/4         x     x
615 Nhà số 71/6         x     x
616 Nhà số 71/8         x     x
617 Nhà số 71/10         x     x
618 Nhà số 71/12         x     x
619 Nhà số 71/14     x         x
620 Nhà số 71/16         x     x
621 Nhà số 71/18     x         x
622 Nhà số 71/22         x     x
623 Nhà số 71/24A         x     x
624 Nhà số 71/26       x       x
625 Nhà số 71/28         x     x
626 Nhà số 71/30         x     x
627 Nhà số 71/32         x     x
628 Nhà số 71/34         x     x
629 Nhà số 71/36         x     x
630 Nhà số 71/38       x       x
631 Nhà số 71/40         x     x
632 Nhà số 73       x       x
633 Nhà số 75A       x       x
634 Nhà số 75B       x       x
635 Nhà số 77         x     x
636 Nhà số 79         x     x
637 Cổng chùa Bà Mụ- số 81 x         x    
638 Nhà số 83         x     x
639 Nhà số 85         x     x
640 Nhà số 87         x     x
641 Nhà số 89         x     x
642 Nhà số 91         x     x
643 Nhà số 93       x       x
644 Nhà số 95A       x       x
645 Nhà số 95B         x     x
646 Nhà số 97         x     x
647 Nhà số 99         x     x
648 Nhà số 101         x     x
649 Nhà số 103         x     x
650 Nhà số 105         x     x
651 Nhà số 107         x     x
652 Nhà số 109         x     x
653 Nhà số 111         x     x
654 Nhà số 113         x     x
655 Nhà số 115         x     x
656 Nhà số 117         x     x
657 Nhà số 119         x     x
658 Nhà số 121         x     x
659 Nhà số 123         x     x
660 Nhà số 125         x     x
661 Nhà số 127         x     x
Đường Nguyễn Huệ  
662 Nhà số 1       x       x
663 Nhà số 3       x       x
664 Tín Nghĩa Từ - số 5 x         x    
665 Nhà số 7A         x     x
666 Nhà số 7B     x         x
667 Nhà số 9       x       x
668 Nhà số 11     x         x
669 Nhà số 12       x   x    
670 Minh Hương Phật Tự - số 13, Di tích cấp Quốc gia x         x    
671 Nhà số 14       x   x    
672 Nhà số 16       x   x    
673 Nhà số 18       x       x
674 Nhà số 20       x   x    
675 Nhà số 22       x   x    
676 Nhà số 24       x   x    
677 Nhà số 26         x     x
678 Nhà số 28       x       x
Đường Châu Thượng Văn
679 Nhà số 1       x       x
680 Nhà số 3         x     x
681 Nhà số 5         x     x
682 Nhà số 7         x     x
Đường Hai Bà Trưng
683 Nhà số 2A         x     x
684 Nhà số 2B         x     x
685 Nhà số 4         x     x
686 Nhà số 6         x     x
687 Nhà số 8         x     x
688 Nhà số 9         x     x
689 Nhà số 10         x     x
690 Nhà số 11         x     x
691 Nhà số 12         x     x
692 Nhà số 13A         x     x
693 Nhà số 14         x     x
694 Nhà số 15/1         x     x
695 Nhà số 15/2         x     x
696 Nhà số 16A         x     x
697 Nhà số 16B         x     x
698 Nhà số 17         x     x
699 Nhà số 19   x           x
700 Mộ Khổng Thiên Như - Di tích cấp Tỉnh   x         x  
701 Giếng kiệt Nhị Trưng           x    
Đường Hoàng Văn Thụ
702 Nhà số 1       x       x
703 Nhà số 2     x     x    
704 Nhà số 3   x           x
705 Nhà số 4       x   x    
706 Nhà số 5       x       x
707 Nhà số 6       x   x    
708 Nhà số 7       x       x
709 Nhà số 8       x       x
710 Nhà số 9     x     x    
711 Nhà số 10       x   x    
712 Nhà số 11     x     x    
713 Nhà số 12A       x   x    
714 Nhà số 12B       x       x
715 Nhà số 13     x         x
716 Nhà số 15       x       x
717 Nhà số 17   x           x
718 Nhà số 19   x           x
719 Nhà số 21     x         x
720 Nhà số 23   x       x    
721 Nhà số 25   x           x
Đường Lê Lợi
722 Nhà số 1         x     x
723 Nhà số 2         x     x
724 Nhà số 2/2       x       x
725 Nhà số 2/4       x       x
726 Nhà số 2/6       x       x
727 Nhà số 2/8       x       x
728 Nhà số 2/10       x       x
729 Nhà số 2/16     x         x
730 Hội An Tiên Tự - số 03 x           x  
731 Nhà số 4         x     x
732 Nhà số 5       x       x
733 Nhà số 6       x       x
734 Nhà số 7       x       x
735 Nhà số 8         x     x
736 Nhà số 9         x x    
737 Nhà số 10       x       x
738 Nhà số 11         x     x
739 Nhà số 12       x       x
740 Nhà số 13         x     x
741 Nhà số 14       x       x
742 Nhà số 15A         x     x
743 Nhà số 15B         x     x
744 Nhà số 16       x       x
745 Nhà số 17       x       x
746 Nhà số 18       x       x
747 Nhà số 19     x         x
748 Nhà thờ tộc Phan- số 20 x             x
749 Nhà thờ tộc Trần – số 21 x             x
750 Nhà số 22         x     x
751 Nhà số 23A       x       x
752 Nhà số 23B     x         x
753 Nhà thờ tộc Nguyễn- số 24 x             x
754 Nhà số 25         x     x
755 Nhà số 26       x       x
756 Đình Ông Voi – số 27 x         x    
757 Nhà số 28       x       x
758 Nhà số 29       x       x
759 Nhà số 30       x       x
760 Nhà số 31     x         x
761 Nhà Nguyên Thạnh – số 32       x       x
762 Nhà số 33     x         x
763 Nhà số 34       x       x
764 Nhà số 35   x           x
765 Nhà số 36       x       x
766 Nhà Đức Phú – số 37   x           x
767 Nhà số 38       x       x
768 Nhà số 39     x         x
769 Nhà số 40       x       x
770 Nhà số 41       x       x
771 Nhà số 42       x       x
772 Nhà số 43       x       x
773 Nhà số 44       x       x
774 Nhà số 45     x     x    
775 Nhà số 46       x       x
776 Nhà số 47     x         x
777 Nhà số 48       x       x
778 Nhà số 49     x     x    
779 Nhà số 50     x         x
780 Nhà số 51     x     x    
781 Nhà số 52       x       x
782 Nhà số 53A     x         x
783 Nhà số 53B       x       x
784 Nhà số 54       x       x
785 Nhà số 55   x           x
786 Nhà số 56       x       x
787 Nhà số 56/2         x     x
788 Nhà số 56/4       x       x
789 Nhà số 56/6       x       x
790 Nhà số 56/8       x       x
791 Nhà số 56/10   x           x
792 Nhà số 56/12         x     x
793 Nhà số 56/14         x     x
794 Nhà số 56/16         x     x
795 Nhà số 57   x           x
796 Nhà số 58       x       x
797 Nhà số 58/1       x       x
798 Nhà số 58/3       x       x
799 Nhà số 58/5       x       x
800 Nhà số 58/7     x         x
801 Nhà thờ tộc Phạm – số 58/9 x             x
802 Nhà số 59       x       x
803 Nhà Đồng Lợi – số 60       x       x
804 Nhà số 61       x   x    
805 Nhà số 62     x     x    
806 Nhà số 63     x         x
807 Nhà số 64       x       x
808 Nhà số 65       x       x
809 Nhà số 66       x       x
810 Nhà số 68       x       x
811 Nhà số 70     x         x
812 Nhà số 72       x       x
813 Nhà số 74       x       x
814 Nhà số 76 (hiệu sách Vạn Sanh)     x         x
815 Nhà số 78   x       x    
816 Nhà số 80       x       x
817 Nhà số 82     x         x
818 Nhà số 84       x       x
819 Nhà thờ Tộc Huỳnh- số 86     x         x
820 Nhà số 88       x       x
821 Nhà số 90       x       x
822 Nhà số 92     x         x
823 Nhà số 94   x           x
824 Nhà số 96         x     x
825 Nhà số 98       x       x
Đường Trần Quí Cáp
826 Nhà số 2       x       x
827 Nhà số 4       x       x
828 Nhà số 6       x       x
829 Nhà số 8       x       x
830 Nhà số 10         x     x
831 Nhà số 12         x     x
832 Nhà số 14         x     x
833 Nhà số 16         x     x
834 Nhà số 18       x       x
835 Nhà số 20     x         x
836 Nhà số 22       x       x
837 Nhà số 24       x       x
838 Nhà số 26       x       x
839 Nhà số 28     x         x
840 Nhà số 30       x       x
841 Nhà số 32         x     x
842 Nhà số 34       x       x
843 Nhà số 36         x     x
Đường Tiểu La
844 Nhà số 1       x       x
845 Nhà số 3         x     x
846 Nhà số 5       x       x
847 Nhà số 7       x       x
848 Nhà số 9       x       x
849 Nhà số 11       x       x
850 Nhà số 13     x         x
851 Nhà số 15       x       x
852 Nhà số 17       x       x
853 Nhà Châu Cự Xuyên- số 19   x           x
854 Nhà số 21         x     x
855 Nhà số 23       x       x
856 Nhà số 25       x       x
857 Nhà số 27       x       x
858 Nhà Tây Ninh- số 29       x       x
859 Nhà số 31       x       x
860 Nhà số 33       x       x
861 Nhà số 35   x           x
862 Nhà số 37       x       x
863 Nhà số 39     x         x
864 Nhà số 41     x         x
865 Nhà số 43     x         x
 
 
Danh mục di tích nhà ở - kiến trúc nghệ thuật thuộc Khu phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới
Phường Cẩm Phô
STT TÊN - ĐỊA CHỈ PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ
GIÁ TRỊ  BẢO TỒN
HÌNH THỨC SỞ HỮU
Đặc biệt Loại I Loại II Loại III Loại IV Nhà nước Tập thể Tư nhân
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đường Nguyễn Thị Minh Khai:
1 Nhà số 1         x     x
2 Nhà số 2     x         x
3 Nhà số 3     x         x
4 Nhà Phùng Hưng – số 4, Di tích cấp quốc gia x             x
5 Nhà số 5 x             x
6 Nhà số 6   x       x    
7 Nhà số 7 x             x
8 Nhà số 8a     x         x
9 Nhà số 8b   x           x
10 Nhà số 8/b         x     x
11 Nhà số 8/c         x     x
12 Nhà thờ tộc Nguyễn Tường số 8/2, Di tích cấp tỉnh x           X  
13 Nhà số 8/2b         x     x
14 Nhà số 8/4         x     x
15 Nhà số 8/6         x     x
16 Nhà số 8/8         x     x
17 Nhà số 9     x         x
18 Nhà số 10   x           x
19 Nhà số 10/1         x     x
20 Nhà số 10/1a         x     x
21 Nhà số 10/1b         x     x
22 Nhà số 10/3         x     x
23 Nhà số 10/5         x     x
24 Nhà số 10/7         x     x
25 Nhà số 10/9         x     x
26 Nhà số 10/11         x     x
27 Nhà số 10/13         x     x
28 Nhà số 10/15a         x     x
29 Nhà số 10/15b         x     x
30 Nhà số 10/15c         x     x
31 Nhà số 10/17         x     x
32 Nhà số 10/17b         x     x
33 Nhà số 10/19a         x     x
34 Nhà số 10/19b         x     x
35 Nhà số 11   x           x
36 Nhà số 12     x     x    
37 Nhà số 13       x       x
38 Nhà số 14     x         x
39 Nhà số 15       x       x
40 Nhà thờ tộc Tăng - Nhà số 16 x             x
41 Nhà số 17       x       x
42 Nhà số 18       x       x
43 Nhà số 19         x     x
44 Nhà số 20       x       x
45 Nhà số 21       x       x
46 Nhà số 22       x       x
47 Nhà số 23   x           x
48 Nhà số 24       x       x
49 Nhà số 25         x     x
50 Nhà số 26         x     x
51 Nhà số 27     x         x
52 Nhà số 28       x       x
53 Nhà số 29         x     x
54 Nhà số 30         x     x
55 Nhà số 31       x       x
56 Nhà số 32         x     x
57 Nhà số 33       x       x
58 Nhà số 34       x   x    
59 Nhà số 35       x       x
60 Nhà số 36       x   x    
61 Nhà số 37       x       x
62 Nhà số 38         x     x
63 Nhà số 39         x     x
64 Nhà số 40         x     x
65 Nhà số 40b       x       x
66 Nhà số 41     x         x
67 Nhà số 42         x     x
68 Nhà số 42/2a         x     x
69 Nhà số 43       x       x
70 Nhà số 44       x       x
71 Nhà số 45       x       x
72 Nhà thờ Tộc Huỳnh – số 46   x           x
73 Nhà số 47         x     x
74 Nhà số 48       x       x
75 Nhà số 49         x     x
76 Nhà số 50         x     x
77 Nhà số 51       x       x
78 Đình Cẩm Phô – số 52 –  Di tích cấp quốc gia x           x  
79 Nhà số 53         x     x
80 Nhà số 54         x     x
81 Nhà số 55         x     x
82 Nhà số 56         x     x
83 Miếu Ngũ Hành – số 56b x         x    
84 Nhà số 57         x     x
85 Nhà số 58     x         x
86 Nhà số 59         x     x
87 Nhà số 60       x       x
88 Nhà số 61         x     x
89 Nhà số 62       x       x
90 Nhà số 63         x     x
91 Nhà số 63/2       x       x
92 Nhà số 64         x     x
93 Nhà số 65         x     x
94 Nhà số 66       x       x
95 Nhà số 67         x     x
96 Nhà số 68         x     x
97 Nhà số 69         x     x
98 Nhà số 70         x     x
99 Nhà số 71       x       x
100 Nhà số 72         x     x
101 Nhà số 73         x     x
102 Nhà số 75         x     x
103 Nhà số 77       x       x
104 Nhà số 79a         x     x
105 Nhà số 79b         x     x
106 Nhà số 81         x x    
107 Nhà số 83         x     x
108 Nhà số 85         x     x
109 Nhà số 87         x     x
110 Nhà số 89         x     x
111 Nhà số 91         x     x
112 Nhà số 93         x     x
113 Nhà số 95         x     x
114 Nhà số 97         x     x
115 Nhà số 99         x     x
116 Nhà số 101         x     x
117 Nhà số 103         x     x
118 Nhà số 105         x     x
Đường Phan Châu Trinh
119 Nhà số 78         x     x
120 Nhà số 80         x     x
121 Nhà số 82         x     x
122 Nhà số 84         x     x
123 Nhà số 86         x x    
124 Nhà số 88/1         x x    
125 Nhà số 88/2           x   x
126 Nhà số 88/3           x   x
127 Nhà số 88/4           x   x
128 Nhà số 90         x x    
129 Nhà số 92       x     x  
130 Nhà số 98a         x     x
131 Nhà số 100         x     x
132 Nhà số 102         x     x
133 Nhà số 104         x     x
134 Nhà số 106         x     x
135 Nhà số 108         x     x
136 Nhà số 110         x     x
137 Nhà số 112       x       x
138 Nhà thờ Tin Lành – số 114       x     x  
139 Nhà số 129   x           x
140 Nhà số 131         x     x
141 Nhà số 133         x x    
142 Nhà số 135         x     x
143 Nhà số 139         x     x
144 Nhà số 141a         x     x
145 Nhà số 141b       x       x
146 Nhà số 143         x     x
147 Nhà số 145         x     x
148 Bia yểm thủy đạo – cạnh nhà 98a Phan Chu Trinh   x       x    
 
Danh mục di tích nhà ở - kiến trúc nghệ thuật thuộc Khu phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới
Phường Sơn Phong
STT TÊN – ĐỊA CHỈ PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ GIÁ TRỊ  BẢO TỒN HÌNH THỨC SỞ HỮU
Đặc biệt Loại I Loại II Loại III Loại IV Nhà nước Tập thể Tư nhân
Đường Hoàng Diệu
1 Nhà số 5         x x    
2 Nhà số 7         x     x
3 Nhà số 9         x     x
4 Nhà sô11         x     x
5 Nhà số13         x     x
6 Nhà số 15       x       x
7 Nhà số 17       x       x
8 Nhà số 17b         x     x
9 Nhà số 19         x     x
10 Nhà số 21         x     x
11 Nhà số 23         x     x
12 Nhà số 25         x     x
13 Nhà số 27         x     x
14 Nhà số 29         x     x
15 Nhà số 31         x     x
16 Nhà số 33         x     x
17 Nhà số 35         x     x
18 Nhà số 37         x     x
19 Nhà số 39         x     x
20 Nhà số 41       x       x
21 Nhà số 43       x       x
22 Nhà số 45         x     x
23 Nhà số 47         x     x
24 Nhà số 49         x     x
25 Nhà số 51         x     x
26 Nhà số 53         x     x
Đường Phan Bội Châu
27 Nhà số 22       x       x
28 Nhà số 23         x   x  
29 Nhà số 24     x         x
30 Nhà số 25     x         x
31 Nhà số 26     x         x
32 Nhà số 27     x     x    
33 Nhà số 28     x         x
34 Nhà số 29     x     x    
35 Nhà số 30       x       x
36 Nhà số 31     x     x    
37 Nhà số 32       x       x
38 Nhà số 33     x     x    
39 Nhà số 34     x     x    
40 Nhà số 35     x     x    
41 Nhà số 36     x         x
42 Nhà số 37     x         x
43 Nhà số 38     x         x
44 Nhà số 39     x         x
45 Nhà số 40       x       x
46 Nhà số 41     x         x
47 Nhà số 42     x         x
48 Nhà số 43     x         x
49 Nhà số 44     x         x
50 Nhà số 45     x     x    
51 Nhà số 46     x         x
52 Nhà số 47     x         x
53 Nhà số 48       x       x
54 Nhà số 49     x         x
55 Nhà số 50       x       x
56 Nhà số 51     x         x
57 Nhà số 52       x       x
58 Nhà số 53     x         x
59 Nhà số 54       x       x
60 Nhà số 55     x         x
61 Nhà số 56     x         x
62 Nhà số 57     x         x
63 Nhà số 58       x       x
64 Nhà số 59     x         x
65 Nhà số 60         x     x
66 Nhà số 61     x         x
67 Nhà số 62         x     x
68 Nhà số 63     x         x
69 Nhà số 64         x     x
70 Nhà số 65     x         x
71 Nhà số 66         x     x
72 Nhà số 67     x         x
73 Nhà số 68         x     x
74 Nhà số 69     x         x
75 Nhà số 69/1         x     x
76 Nhà số 69/2       x       x
77 Nhà số 69/3         x     x
78 Nhà số 69/5         x     x
79 Nhà số 69/7         x     x
80 Nhà số 73         x     x
81 Nhà số 75a       x       x
82 Nhà số 75b         x     x
Đường Nguyễn Duy Hiệu
83 Nhà số 313   x           x
84 Nhà số 315       x       x
85 Nhà số 317A     x         x
86 Nhà số 317B     x         x
87 Nhà số 321     x         x
88 Nhà số 323     x         x
89 Nhà số 325         x     x
90 Nhà số 327         x     x
91 Nhà số 329         x     x
92 Nhà số 331       x       x
93 Nhà số 335     x         x
94 Nhà số 337       x       x
95 Nhà số 339         x     x
96 Nhà số 341         x     x
97 Nhà số 343A         x     x
98 Nhà số 343         x     x
99 Nhà số 345         x     x
100 Nhà số 347         x     x
101 Nhà số 349       x        
102 Đình Sơn Phong – 350, di tích cấp quốc gia x           x  
103 Nhà số 351         x     x
104 Nhà số 352       x       x
105 Nhà số 353         x     x
106 Nhà số 354         x     x
107 Nhà số 356         x     x
108 Nhà số 358         x x    
109 Hội quán Triều Châu - số 362 x           x  
Đường Trương Minh Lượng
110 Nhà số 02         x     x
111 Nhà số 4A         x     x
112 Nhà số 4B         x     x
113 Nhà số 6C         x     x
114 Nhà số 6B         x     x
115 Nhà số 6A         x     x
116 Nhà số 8         x     x
117 Nhà số 10         x     x

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây