Danh mục di tích nhà ở - kiến trúc nghệ thuật thuộc khu vực bảo vệ I khu phố cổ Hội An

Thứ ba - 02/10/2012 21:34
Danh mục di tích nhà ở - kiến trúc nghệ thuật thuộc Khu phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới
Phường Minh An
STT TÊN - ĐỊA CHỈ PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ
 GIÁ TRỊ  BẢO TỒN
HÌNH THỨC SỞ HỮU
Đặc biệt Loại I Loại II Loại III Loại IV Nhà nước Tập thể Tư nhân
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đường Trần Phú
1 Chợ vải         x x    
2 Nhà số 2         x x    
3 Nhà số 3         x     x
4 Nhà số 4         x     x
5 Nhà số 5A         x     x
6 Nhà số 5B         x     x
7 Nhà số 6         x     x
8 Nhà số 7     x         x
9 Nhà số 8         x x    
10 Nhà số 9         x     x
11 Nhà số 9/1     x         x
12 Nhà số 9/3         x     x
13 Nhà số 9/5         x     x
14 Nhà số 9/7         x     x
15 Nhà số 9/9         x     x
16 Nhà số 9/11         x     x
17 Hội quán Hải Nam - số 10 x           x  
18 Nhà số 11         x x    
19 Nhà số 11/2         x     x
20 Nhà số 11/4         x     x
21 Nhà số 11/6         x     x
22 Nhà số 11/8         x     x
23 Nhà số 12/1       x   x    
24 Nhà số 12/2         x     x
25 Nhà số 12/4         x     x
26 Nhà số 12/6A         x     x
27 Nhà số 12/8         x     x
28 Nhà số 12/10         x     x
29 Nhà số 12/12         x     x
30 Nhà số 13     x         x
31 Minh Hương Tụy Tiên Đường- số 14, Di tích cấp Quốc gia x           x  
32 Nhà số 15       x       x
33 Nhà số 16   x       x    
34 Nhà số 17       x       x
35 Nhà số 18     x     x    
36 Nhà số 19       x       x
37 Nhà số 20       x       x
38 Nhà số 21       x       x
39 Nhà số 22   x           x
40 Nhà số 23   x           x
41 Quan Công miếu- số 24, Di tích cấp Quốc gia x         x    
42 Nhà số 25       x       x
43 Nhà số 26     x         x
44 Nhà số 27       x       x
45 Nhà số 28         x     x
46 Nhà số 29       x       x
47 Nhà số 30     x     x    
48 Nhà số 31       x       x
49 Nhà số 32       x       x
50 Nhà số 33   x       x    
51 Nhà số 34     x         x
52 Nhà số 35       x       x
53 Nhà Diệp Thâm – số 36   x           x
54 Nhà số 37   x       x    
55 Nhà số 38   x       x    
56 Nhà số 39A     x     x    
57 Nhà số 39B     x         x
58 Nhà thờ tộc Hoàng- số 40 x             x
59 Nhà số 41   x           x
60 Nhà số 42     x         x
61 Nhà Quân Thái- số 43   x           x
62 Nhà số 44         x     x
63 Nhà số 45       x       x
64 Hội quán Phúc Kiến - số 46, Di tích cấp Quốc gia x           x  
65 Nhà số 47   x           x
66 Nhà số 48 x         x    
67 Nhà số 48/2       x       x
68 Nhà số 48/4         x     X
69 Nhà số 48/6A       x       X
70 Nhà số 48/6B     x         X
71 Nhà số 48/8         x     X
72 Nhà số 48/10         x     X
73 Nhà số 48/12       x       X
74 Nhà số 48/14         x     X
75 Nhà Thuận An Đường- số 49     x         X
76 Nhà số 50       x       x
77 Nhà số 50/1     x         X
78 Nhà số 50/3   x           X
79 Nhà số 50/5     x         X
80 Nhà số 50/7         x     X
81 Nhà số 50/9         x     X
82 Nhà số 50/11       x       X
83 Nhà số 50/13A     x         X
84 Nhà số 50/13B         x     X
85 Nhà số 51         x x    
86 Nhà số 52       x       X
87 Nhà số 53   x       x    
88 Nhà số 54       x   x    
89 Nhà số 55       x       X
90 Nhà số 56       x       X
91 Nhà số 57       x   x    
92 Nhà số 58       x       x
93 Nhà số 59         x     x
94 Nhà số 60       x   x    
95 Nhà số 61         x x    
96 Nhà số 62   x           x
97 Nhà số 63         x x    
98 Hội quán Ngũ Bang- số 64 x           x  
99 Nhà Hiệp Thạnh- số 65   x           x
100 Nhà số 66       x       x
101 Nhà số 67   x           x
102 Nhà số 68   x           x
103 Nhà số 69   x       x    
104 Nhà số 70       x       x
105 Nhà số 71   x       x    
106 Nhà số 72   x           x
107 Nhà số 73   x           x
108 Nhà số 74   x       x    
109 Nhà số 75   x           x
110 Nhà số 76       x       x
111 Nhà số 76/2         x     x
112 Nhà số 76/3         x     x
113 Nhà số 76/5         x     x
114 Nhà số 76/6         x     x
115 Nhà số 76/7         x     x
116 Nhà số 76/8         x     x
117 Nhà số 76/9         x     x
118 Miếu Âm Hồn- số 76/9A x         x    
119 Nhà số 76/10         x     x
120 Nhà số 76/12       x       x
121 Nhà số 76/18     x         x
122 Nhà số 76/18A     x         x
123 Nhà số 76/18B     x         x
124 Nhà số 76/20         x     x
125 Nhà số 76/22         x     x
126 Nhà số 76/24         x     x
127 Nhà số 76/24A         x     x
128 Nhà số 76/26         x     x
129 Nhà số 76/26A         x     x
130 Nhà Quân Thắng- số 77 x             x
131 Nhà Tiến Hưng - số 78     x         x
132 Nhà số 79     x     x    
133 Nhà số 80 - Bảo tàng Gốm Sứ Mậu Dịch x         x    
134 Nhà số 81       x       x
135 Nhà số 82       x       x
136 Nhà số 83       x       x
137 Nhà thờ tộc Lý - số 84   x         x  
138 Nhà số 85   x           x
139 Nhà số 86         x     x
140 Nhà số 87   x           x
141 Nhà số 88       x       x
142 Nhà số 89       x   x    
143 Nhà số 90       x       x
144 Nhà số 91     x     x    
145 Nhà số 92         x x    
146 Nhà số 93         x     x
147 Nhà số 94         x     x
148 Nhà số 95     x         x
149 Nhà thờ tộc Phạm - số 96 x             x
150 Nhà Vạn Bửu - số 97       x       x
151 Nhà Hòa Xuân - số 98     x         x
152 Nhà số 99     x         x
153 Nhà số 100       x   x    
154 Nhà Đức Xương - số 101     x         x
155 Nhà số 102     x         x
156 Nhà số 103   x           x
157 Nhà số 104       x       x
158 Nhà số 105     x         x
159 Nhà số 106         x     x
160 Nhà số 107         x     x
161 Nhà số 108       x       x
162 Nhà số 109       x       x
163 Nhà số 110       x        
164 Nhà số 111     x         x
165 Nhà số 112       x       x
166 Nhà số 113   x           x
167 Nhà số 114         x     x
168 Nhà số 115     x         x
169 Nhà số 116         x     x
170 Nhà số 117   x       x    
171 Nhà số 118       x   x    
172 Nhà số 119     x         x
173 Nhà Minh Đức Đường – số 120     x         x
174 Nhà số 121   x       x    
175 Nhà số 122     x         x
176 Nhà số 123     x     x    
177 Nhà số 124     x         x
178 Nhà số 125     x     x    
179 Nhà Thái Vĩnh Xương – số 126     x         x
180 Nhà số 126/2   x           x
181 Nhà số 127   x           x
182 Nhà số 128       x   x    
183 Nhà số 129     x         x
184 Nhà số 130     x         x
185 Nhà số 131   x           x
186 Nhà số 132         x     x
187 Nhà số 132/1A       x       x
188 Nhà số 132/1B       x       x
189 Nhà số 132/2A     x         x
190 Nhà số 132/2B     x         x
191 Nhà số 132/2C       x       x
192 Nhà số 132/3         x     x
193 Nhà số 132/7         x     x
194 Nhà số 133         x     x
195 Nhà số 134     x         x
196 Nhà số 135     x         x
197 Nhà số 136     x         x
198 Nhà số 137       x       x
199 Nhà số 138         x x    
200 Nhà số 138/2       x       x
201 Nhà số 138/4         x     x
202 Nhà số 138/12A         x     x
203 Nhà số 138/12B         x     x
204 Nhà số 139       x       x
205 Nhà số 140   x           x
206 Nhà số 140/3A         x     x
207 Nhà số 140/3B         x     x
208 Nhà số 141   x           x
209 Nhà số 142   x           x
210 Nhà số 143     x         x
211 Nhà số 144         x     x
212 Nhà số 145     x         x
213 Nhà số 146         x x    
214 Nhà số 147       x       x
215 Nhà số 148   x           x
216 Nhà số 149     x     x    
217 Nhà An Thái- số 150   x           x
218 Nhà số 151     x         x
219 Nhà số 152       x       x
220 Nhà số 152/1         x     x
221 Nhà số 152/2         x     x
222 Nhà số 152/3         x     x
223 Nhà số 152/4         x     x
224 Nhà số 152/5         x     x
225 Nhà số 152/6         x     x
226 Nhà số 152/7         x     x
227 Nhà số 152/8         x     x
228 Nhà số 152/9         x     x
229 Nhà số 153   x           x
230 Nhà số 154     x     x    
231 Nhà số 154/2       x   x    
232 Nhà số 155A       x   x    
233 Nhà số 155B       x   x    
234 Nhà số 156         x     x
235 Nhà số 158         x     x
236 Nhà số 160       x       x
237 Nhà số 162     x         x
238 Nhà số 164       x       x
239 Nhà số 166       x       x
240 Nhà số 168     x         x
241 Nhà số 170     x         x
242 Nhà số 172     x     x    
243 Nhà số 174     x     x    
244 Hội quán Quảng Triệu – số 176 x           x  
245 Nhà số 178       x       x
246 Nhà số 180       x       x
247 Nhà số 182     x         x
248 Nhà số 184     x         x
249 Nhà số 186       x   x    
250 Nhà số 186B/1       x       x
251 Nhà số 186B/2       x       x
252 Nhà số 186/6       x       x
253 Nhà số 186/10A     x         x
254 Nhà số 186/10B       x       x
255 Nhà số 186/12       x       x
256 Nhà số 186/14       x       x
257 Nhà số 186/16       x       x
258 Nhà số 186/18A       x       x
259 Nhà số 186/18B       x       x
260 Nhà số 188A       x       x
261 Nhà số 188B       x       x
262 Nhà số 188/1       x       x
263 Nhà số 188/3       x       x
264 Nhà số 188/5       x       x
265 Nhà số 188A/5       x       x
266 Nhà số 188/7       x       x
267 Nhà số 188/7A     x         x
268 Nhà số 188/9       x       x
269 Chùa Cầu x         x    
270 Giếng  Mái- Ngã năm chợ Hội An x         x    
Đường Nguyễn Thái Học
271 Nhà số 1A         x     x
272 Nhà số 1B       x       x
273 Nhà Huỳnh Nhân Lợi- số 2   x           x
274 Nhà số 3     x         x
275 Nhà Khảo Thành – số 4     x         x
276 Nhà số 5     x         x
277 Miếu Hy Hòa – số 6 x         x    
278 Nhà số 7     x         x
279 Nhà số 8       x       x
280 Nhà số 9       x   x    
281 Nhà số 10   x           x
282 Nhà số 11         x     x
283 Nhà số 11A         x x    
284 Nhà số 11B         x x    
285 Nhà số 11C         x x    
286 Nhà số 12     x         x
287 Nhà số 13     x         x
288 Nhà số 14     x     x    
289 Nhà số 15     x     x    
290 Nhà số 16   x           x
291 Nhà số 17     x     x    
292 Nhà số 18         x     x
293 Nhà số 19     x     x    
294 Nhà Chấn Nam Hưng – số 20   x           x
295 Nhà Duy Ích – số 21   x       x    
296 Nhà Chấn Long Đường – số 22   x           x
297 Nhà số 23       x   x    
298 Nhà số 24       x       x
299 Nhà số 25       x       x
300 Nhà số 26         x x    
301 Nhà số 27       x       x
302 Nhà Nam Phát – số 28     x     x    
303 Nhà số 29     x         x
304 Nhà số 30         x     x
305 Nhà số 31         x x    
306 Nhà số 32         x     x
307 Nhà Hoàng Hiệp – số 33   x       x    
308 Nhà số 34     x         x
309 Nhà số 35       x   x    
310 Nhà số 36     x         x
311 Nhà số 37     x         x
312 Nhà số 38       x       x
313 Nhà số 39     x     x    
314 Nhà số 40         x     x
315 Nhà số 41 x             x
316 Nhà số 42   x           x
317 Nhà số 43     x     x    
318 Nhà số 44         x     x
319 Nhà số 45     x         x
320 Nhà số 46   x       x    
321 Nhà số 47     x         x
322 Nhà số 48     x     x    
323 Nhà Thuận Sinh – số 49     x         x
324 Nhà số 50     x     x    
325 Nhà số 50/1       x   x    
326 Nhà số 50/2       x   x    
327 Nhà số 51         x x    
328 Nhà số 52   x       x    
329 Nhà số 53     x     x    
330 Nhà Tường Lan – số 54   x           x
331 Nhà số 55     x     x    
332 Nhà số 56A       x       x
333 Nhà số 56B       x       x
334 Nhà số 57     x         x
335 Nhà số 58       x   x    
336 Nhà số 59     x     x    
337 Nhà số 60   x       x    
338 Nhà số 61     x     x    
339 Nhà số 62     x         x
340 Nhà số 63     x         x
341 Nhà số 64       x   x    
342 Nhà số 65     x         x
343 Nhà số 66     x         x
344 Nhà số 67     x     x    
345 Nhà số 68         x     x
346 Nhà Quảng Lợi – số 69     x         x
347 Nhà số 70     x         x
348 Nhà số 71     x         x
349 Nhà số 72     x     x    
350 Nhà số 73       x       x
351 Nhà số 74       x       x
352 Nhà số 75     x     x    
353 Nhà số 76       x       x
354 Nhà số 77     x         x
355 Nhà số 78         x     x
356 Nhà số 79   x           x
357 Nhà số 80   x           x
358 Nhà số 81   x       x    
359 Nhà số 82     x         x
360 Nhà số 83   x           x
361 Nhà số 84     x     x    
362 Nhà số 85       x       x
363 Nhà số 86     x         x
364 Nhà số 87       x       x
365 Nhà số 88       x       x
366 Nhà số 89         x     x
367 Nhà số 90     x     x    
368 Nhà số 91     x         x
369 Nhà số 92   x       x    
370 Nhà số 93     x         x
371 Nhà số 94     x         x
372 Nhà số 95     x         x
373 Nhà số 96       x       x
374 Nhà số 97       x   x    
375 Nhà số 98     x         x
376 Nhà số 99       x   x    
377 Nhà số 100     x     x    
378 Nhà Tấn Ký – số 101 - Di tích cấp Quốc gia x             x
379 Nhà số 102   x           x
380 Nhà số 103   x       x    
381 Nhà số 104   x       x    
382 Nhà số 105   x           x
383 Nhà số 106     x         x
384 Nhà số 107       x       x
385 Nhà số 108     x     x    
386 Nhà số 109       x       x
387 Nhà số 110     x         x
388 Nhà số 111       x       x
389 Nhà số 112       x       x
390 Nhà số 113     x         x
391 Nhà số 114     x     x    
392 Nhà số 115   x           x
393 Nhà số 116       x   x    
394 Nhà số 117     x         x
395 Nhà số 118     x     x    
396 Nhà số 119     x     x    
397 Nhà số 120         x     x
398 Nhà số 121     x         x
399 Nhà số 122     x         x
400 Miếu Ngũ Hành Thượng – số 124 x         x    
401 Nhà thờ tộc Thái – số 126   x           x
402 Nhà số 128     x         x
403 Nhà số 130     x     x    
404 Nhà số 132   x       x    
405 Nhà số 134     x     x    
406 Nhà số 134C     x     x    
407 Nhà số 136     x         x
Đường Bạch Đằng
408 Nhà số 1A         x x    
409 Nhà số 1B         x x    
410 Nhà số 1C         x x    
411 Nhà số 1D + Đ         x x    
412 Nhà số 1G + E         x x    
413 Nhà số 1H + I         x x    
414 Nhà số 1         x     x
415 Nhà số 2         x x    
416 Nhà số 3         x     x
417 Nhà số 4         x     x
418 Nhà số 5         x     x
419 Nhà số 6         x     x
420 Nhà số 7       x       x
421 Nhà số 7/2         x     x
422 Nhà số 8         x     x
423 Nhà số 9         x     x
424 Nhà số 10         x     x
425 Nhà số 10/2         x     x
426 Nhà số 10/6         x     x
427 Nhà số 10/16         x     x
428 Nhà số 10/16B         x     x
429 Nhà số 10/20         x     x
430 Nhà số 10/24         x     x
431 Nhà số 10/26         x     x
432 Nhà số 10/28         x     x
433 Nhà số 10/30A         x     x
434 Nhà số 10/30B         x     x
435 Nhà số 11         x     x
436 Nhà số 12       x       x
437 Nhà số 12/1       x   x    
438 Nhà số 12/3     x         x
439 Nhà số 12/5     x     x    
440 Nhà số 12/7       x       x
441 Nhà số 12/9       x       x
442 Nhà số 12/11A         x     x
443 Nhà số 12/11B         x     x
444 Nhà số 12/13       x   x    
445 Nhà số 12/15         x x    
446 Nhà số 12/15B         x     x
447 Nhà số 12/17         x     x
448 Nhà số 12/19         x x    
449 Nhà số 12/19A         x     x
450 Nhà số 12/19B       x       x
451 Nhà số 12/21         x     x
452 Nhà số 13         x     x
453 Nhà số 14     x         x
454 Nhà số 15         x     x
455 Nhà số 16       x       x
456 Nhà số 17         x     x
457 Nhà số 18       x       x
458 Nhà số 19         x     x
459 Nhà số 20       x       x
460 Nhà số 21         x     x
461 Nhà số 22       x   x    
462 Nhà số 24       x   x    
463 Nhà số 26       x       x
464 Nhà số 28       x       x
465 Nhà số 30   x           x
466 Nhà số 32         x     x
467 Nhà số 34         x     x
468 Nhà số 36         x     x
469 Nhà số 38         x     x
470 Nhà số 40         x     x
471 Nhà số 42         x     x
472 Nhà số 44       x       x
473 Nhà số 46         x     x
474 Nhà số 48         x x    
475 Nhà số 48b       x       x
476 Nhà số 50       x       x
477 Nhà số 52       x       x
478 Nhà số 54       x       x
479 Nhà số 56       x       x
480 Nhà số 58       x       x
481 Nhà số 60     x         x
482 Nhà số 62         x x    
483 Nhà số 64       x   x    
484 Nhà số 66       x   x    
485 Nhà số 68       x       x
486 Nhà số 70         x     x
487 Nhà số 72       x       x
488 Nhà số 74     x         x
489 Nhà số 76   x           x
490 Nhà số 78         x     x
491 Nhà số 80     x     x    
492 Nhà số 82     x         x
493 Nhà số 84   x           x
494 Nhà số 84b       x       x
495 Nhà số 86   x           x
496 Nhà số 88     x         x
497 Nhà thờ tộc Thái   x           x
498 Nhà thờ tộc Vương- số  92   x           x
499 Nhà số 94     x         x
500 Nhà số 94A     x     x    
501 Nhà số 96 + 96a     x         x
502 Nhà số 98     x         x
503 Nhà số 100     x         x
504 Nhà số 102   x           x
505 Nhà số 104   x           x
Đường Phan Châu Trinh
506 Nhà số 1         x x    
507 Nhà số 2A         x     x
508 Nhà số 2B         x     x
509 Nhà số 2C         x     x
510 Nhà số 2D         x     x
511 Nhà số 2E   x       x    
512 Nhà số 2G         x     x
513 Nhà số 3       x       x
514 Nhà số 4         x     x
515 Nhà số 5       x       x
516 Nhà số 6       x       x
517 Nhà số 7       x   x    
518 Nhà số 8       x   x    
519 Nhà số 9       x       x
520 Nhà số 10       x       x
521 Nhà số 11       x   x    
522 Nhà số 12         x x    
523 Nhà số 13       x       x
524 Nhà số 14         x     x
525 Nhà số 15       x       x
526 Nhà số 16A       x   x    
527 Nhà số 16B       x       x
528 Nhà số 17         x     x
529 Nhà số 19     x         x
530 Văn chỉ Minh Hương – số 20 x         x    
531 Nhà số 21     x         x
532 Nhà số 22     x         x
533 Nhà số 23       x       x
534 Nhà số 24       x       x
535 Nhà số 25     x         x
536 Nhà số 26     x         x
537 Nhà số 27       x       x
538 Nhà số 28       x       x
539 Nhà số 29     x         x
540 Nhà số 30         x     x
541 Nhà số 32       x       x
542 Nhà số 33       x       x
543 Nhà số 34       x   x    
544 Nhà số 35       x       x
545 Nhà số 36 x             x
546 Giếng Bá Lễ x         x    
547 Nhà số 37       x       x
548 Nhà số 38       x       x
549 Nhà số 39       x       x
550 Nhà số 40     x         x
551 Nhà số 41       x       x
552 Nhà số 42     x         x
553 Nhà số 43       x       x
554 Nhà số 44     x         x
555 Nhà thờ tộc Tăng Diệu – số 44/12     x         x
556 Nhà thờ tộc Lê Doãn – số 44/20   x           x
557 Nhà số 45       x   x    
558 Nhà số 46     x         x
559 Nhà số 47         x     x
560 Nhà số 47/2       x       x
561 Nhà số 47/4       x   x    
562 Nhà số 47/6       x       x
563 Nhà số 48     x         x
564 Nhà số 49         x x    
565 Nhà số 50         x     x
566 Nhà số 51       x   x    
567 Nhà số 51/1         x     x
568 Nhà số 51/1A         x     x
569 Nhà số 51/1B         x     x
570 Nhà số 51/3         x     x
571 Nhà số 51/5A         x     x
572 Nhà số 51/5B       x       x
573 Nhà số 51/5C         x     x
574 Nhà số 51/7A       x       x
575 Nhà số 51/9         x     x
576 Nhà số 51/11       x       x
577 Nhà số 51/13       x       x
578 Nhà số 52         x     x
579 Nhà số 53       x   x    
580 Nhà số 53/2         x     x
581 Nhà số 53/4A         x     x
582 Nhà số 53/6       x       x
583 Nhà số 53/10       x       x
584 Nhà số 53/12       x       x
585 Nhà số 53/14       x       x
586 Nhà số 53/16       x       x
587 Nhà số 53/20A         x     x
588 Nhà số 53/20B       x       x
589 Nhà số 54A       x       x
590 Nhà thờ tộc Trương – số 54/4 x             x
591 Nhà số 55       x       x
592 Nhà số 56         x     x
593 Nhà số 57       x       x
594 Nhà số 58       x       x
595 Nhà số 59       x       x
596 Nhà số 60       x       x
597 Nhà số 61         x     x
598 Nhà số 61A         x     x
599 Nhà số 62       x       x
600 Nhà số 63       x       x
601 Nhà số 64         x     x
602 Nhà số 65       x       x
603 Nhà số 66       x       x
604 Nhà số 67       x       x
605 Nhà số 68         x     x
606 Nhà số 69         x     x
607 Nhà thờ tộc Trương – số 69/1 x             x
608 Nhà số 69/3     x         x
609 Nhà số 69/5A         x     x
610 Nhà thờ tộc  Đặng – số 69/5B     x         x
611 Nhà số 71A       x       x
612 Nhà số 71B         x     x
613 Nhà số 71/2       x       x
614 Nhà số 71/4         x     x
615 Nhà số 71/6         x     x
616 Nhà số 71/8         x     x
617 Nhà số 71/10         x     x
618 Nhà số 71/12         x     x
619 Nhà số 71/14     x         x
620 Nhà số 71/16         x     x
621 Nhà số 71/18     x         x
622 Nhà số 71/22         x     x
623 Nhà số 71/24A         x     x
624 Nhà số 71/26       x       x
625 Nhà số 71/28         x     x
626 Nhà số 71/30         x     x
627 Nhà số 71/32         x     x
628 Nhà số 71/34         x     x
629 Nhà số 71/36         x     x
630 Nhà số 71/38       x       x
631 Nhà số 71/40         x     x
632 Nhà số 73       x       x
633 Nhà số 75A       x       x
634 Nhà số 75B       x       x
635 Nhà số 77         x     x
636 Nhà số 79         x     x
637 Cổng chùa Bà Mụ- số 81 x         x    
638 Nhà số 83         x     x
639 Nhà số 85         x     x
640 Nhà số 87         x     x
641 Nhà số 89         x     x
642 Nhà số 91         x     x
643 Nhà số 93       x       x
644 Nhà số 95A       x       x
645 Nhà số 95B         x     x
646 Nhà số 97         x     x
647 Nhà số 99         x     x
648 Nhà số 101         x     x
649 Nhà số 103         x     x
650 Nhà số 105         x     x
651 Nhà số 107         x     x
652 Nhà số 109         x     x
653 Nhà số 111         x     x
654 Nhà số 113         x     x
655 Nhà số 115         x     x
656 Nhà số 117         x     x
657 Nhà số 119         x     x
658 Nhà số 121         x     x
659 Nhà số 123         x     x
660 Nhà số 125         x     x
661 Nhà số 127         x     x
Đường Nguyễn Huệ  
662 Nhà số 1       x       x
663 Nhà số 3       x       x
664 Tín Nghĩa Từ - số 5 x         x    
665 Nhà số 7A         x     x
666 Nhà số 7B     x         x
667 Nhà số 9       x       x
668 Nhà số 11     x         x
669 Nhà số 12       x   x    
670 Minh Hương Phật Tự - số 13, Di tích cấp Quốc gia x         x    
671 Nhà số 14       x   x    
672 Nhà số 16       x   x    
673 Nhà số 18       x       x
674 Nhà số 20       x   x    
675 Nhà số 22       x   x    
676 Nhà số 24       x   x    
677 Nhà số 26         x     x
678 Nhà số 28       x       x
Đường Châu Thượng Văn
679 Nhà số 1       x       x
680 Nhà số 3         x     x
681 Nhà số 5         x     x
682 Nhà số 7         x     x
Đường Hai Bà Trưng
683 Nhà số 2A         x     x
684 Nhà số 2B         x     x
685 Nhà số 4         x     x
686 Nhà số 6         x     x
687 Nhà số 8         x     x
688 Nhà số 9         x     x
689 Nhà số 10         x     x
690 Nhà số 11         x     x
691 Nhà số 12         x     x
692 Nhà số 13A         x     x
693 Nhà số 14         x     x
694 Nhà số 15/1         x     x
695 Nhà số 15/2         x     x
696 Nhà số 16A         x     x
697 Nhà số 16B         x     x
698 Nhà số 17         x     x
699 Nhà số 19   x           x
700 Mộ Khổng Thiên Như - Di tích cấp Tỉnh   x         x  
701 Giếng kiệt Nhị Trưng           x    
Đường Hoàng Văn Thụ
702 Nhà số 1       x       x
703 Nhà số 2     x     x    
704 Nhà số 3   x           x
705 Nhà số 4       x   x    
706 Nhà số 5       x       x
707 Nhà số 6       x   x    
708 Nhà số 7       x       x
709 Nhà số 8       x       x
710 Nhà số 9     x     x    
711 Nhà số 10       x   x    
712 Nhà số 11     x     x    
713 Nhà số 12A       x   x    
714 Nhà số 12B       x       x
715 Nhà số 13     x         x
716 Nhà số 15       x       x
717 Nhà số 17   x           x
718 Nhà số 19   x           x
719 Nhà số 21     x         x
720 Nhà số 23   x       x    
721 Nhà số 25   x           x
Đường Lê Lợi
722 Nhà số 1         x     x
723 Nhà số 2         x     x
724 Nhà số 2/2       x       x
725 Nhà số 2/4       x       x
726 Nhà số 2/6       x       x
727 Nhà số 2/8       x       x
728 Nhà số 2/10       x       x
729 Nhà số 2/16     x         x
730 Hội An Tiên Tự - số 03 x           x  
731 Nhà số 4         x     x
732 Nhà số 5       x       x
733 Nhà số 6       x       x
734 Nhà số 7       x       x
735 Nhà số 8         x     x
736 Nhà số 9         x x    
737 Nhà số 10       x       x
738 Nhà số 11         x     x
739 Nhà số 12       x       x
740 Nhà số 13         x     x
741 Nhà số 14       x       x
742 Nhà số 15A         x     x
743 Nhà số 15B         x     x
744 Nhà số 16       x       x
745 Nhà số 17       x       x
746 Nhà số 18       x       x
747 Nhà số 19     x         x
748 Nhà thờ tộc Phan- số 20 x             x
749 Nhà thờ tộc Trần – số 21 x             x
750 Nhà số 22         x     x
751 Nhà số 23A       x       x
752 Nhà số 23B     x         x
753 Nhà thờ tộc Nguyễn- số 24 x             x
754 Nhà số 25         x     x
755 Nhà số 26       x       x
756 Đình Ông Voi – số 27 x         x    
757 Nhà số 28       x       x
758 Nhà số 29       x       x
759 Nhà số 30       x       x
760 Nhà số 31     x         x
761 Nhà Nguyên Thạnh – số 32       x       x
762 Nhà số 33     x         x
763 Nhà số 34       x       x
764 Nhà số 35   x           x
765 Nhà số 36       x       x
766 Nhà Đức Phú – số 37   x           x
767 Nhà số 38       x       x
768 Nhà số 39     x         x
769 Nhà số 40       x       x
770 Nhà số 41       x       x
771 Nhà số 42       x       x
772 Nhà số 43       x       x
773 Nhà số 44       x       x
774 Nhà số 45     x     x    
775 Nhà số 46       x       x
776 Nhà số 47     x         x
777 Nhà số 48       x       x
778 Nhà số 49     x     x    
779 Nhà số 50     x         x
780 Nhà số 51     x     x    
781 Nhà số 52       x       x
782 Nhà số 53A     x         x
783 Nhà số 53B       x       x
784 Nhà số 54       x       x
785 Nhà số 55   x           x
786 Nhà số 56       x       x
787 Nhà số 56/2         x     x
788 Nhà số 56/4       x       x
789 Nhà số 56/6       x       x
790 Nhà số 56/8       x       x
791 Nhà số 56/10   x           x
792 Nhà số 56/12         x     x
793 Nhà số 56/14         x     x
794 Nhà số 56/16         x     x
795 Nhà số 57   x           x
796 Nhà số 58       x       x
797 Nhà số 58/1       x       x
798 Nhà số 58/3       x       x
799 Nhà số 58/5       x       x
800 Nhà số 58/7     x         x
801 Nhà thờ tộc Phạm – số 58/9 x             x
802 Nhà số 59       x       x
803 Nhà Đồng Lợi – số 60       x       x
804 Nhà số 61       x   x    
805 Nhà số 62     x     x    
806 Nhà số 63     x         x
807 Nhà số 64       x       x
808 Nhà số 65       x       x
809 Nhà số 66       x       x
810 Nhà số 68       x       x
811 Nhà số 70     x         x
812 Nhà số 72       x       x
813 Nhà số 74       x       x
814 Nhà số 76 (hiệu sách Vạn Sanh)     x         x
815 Nhà số 78   x       x    
816 Nhà số 80       x       x
817 Nhà số 82     x         x
818 Nhà số 84       x       x
819 Nhà thờ Tộc Huỳnh- số 86     x         x
820 Nhà số 88       x       x
821 Nhà số 90       x       x
822 Nhà số 92     x         x
823 Nhà số 94   x           x
824 Nhà số 96         x     x
825 Nhà số 98       x       x
Đường Trần Quí Cáp
826 Nhà số 2       x       x
827 Nhà số 4       x       x
828 Nhà số 6       x       x
829 Nhà số 8       x       x
830 Nhà số 10         x     x
831 Nhà số 12         x     x
832 Nhà số 14         x     x
833 Nhà số 16         x     x
834 Nhà số 18       x       x
835 Nhà số 20     x         x
836 Nhà số 22       x       x
837 Nhà số 24       x       x
838 Nhà số 26       x       x
839 Nhà số 28     x         x
840 Nhà số 30       x       x
841 Nhà số 32         x     x
842 Nhà số 34       x       x
843 Nhà số 36         x     x
Đường Tiểu La
844 Nhà số 1       x       x
845 Nhà số 3         x     x
846 Nhà số 5       x       x
847 Nhà số 7       x       x
848 Nhà số 9       x       x
849 Nhà số 11       x       x
850 Nhà số 13     x         x
851 Nhà số 15       x       x
852 Nhà số 17       x       x
853 Nhà Châu Cự Xuyên- số 19   x           x
854 Nhà số 21         x     x
855 Nhà số 23       x       x
856 Nhà số 25       x       x
857 Nhà số 27       x       x
858 Nhà Tây Ninh- số 29       x       x
859 Nhà số 31       x       x
860 Nhà số 33       x       x
861 Nhà số 35   x           x
862 Nhà số 37       x       x
863 Nhà số 39     x         x
864 Nhà số 41     x         x
865 Nhà số 43     x         x
 
 
Danh mục di tích nhà ở - kiến trúc nghệ thuật thuộc Khu phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới
Phường Cẩm Phô
STT TÊN - ĐỊA CHỈ PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ
GIÁ TRỊ  BẢO TỒN
HÌNH THỨC SỞ HỮU
Đặc biệt Loại I Loại II Loại III Loại IV Nhà nước Tập thể Tư nhân
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đường Nguyễn Thị Minh Khai:
1 Nhà số 1         x     x
2 Nhà số 2     x         x
3 Nhà số 3     x         x
4 Nhà Phùng Hưng – số 4, Di tích cấp quốc gia x             x
5 Nhà số 5 x             x
6 Nhà số 6   x       x    
7 Nhà số 7 x             x
8 Nhà số 8a     x         x
9 Nhà số 8b   x           x
10 Nhà số 8/b         x     x
11 Nhà số 8/c         x     x
12 Nhà thờ tộc Nguyễn Tường số 8/2, Di tích cấp tỉnh x           X  
13 Nhà số 8/2b         x     x
14 Nhà số 8/4         x     x
15 Nhà số 8/6         x     x
16 Nhà số 8/8         x     x
17 Nhà số 9     x         x
18 Nhà số 10   x           x
19 Nhà số 10/1         x     x
20 Nhà số 10/1a         x     x
21 Nhà số 10/1b         x     x
22 Nhà số 10/3         x     x
23 Nhà số 10/5         x     x
24 Nhà số 10/7         x     x
25 Nhà số 10/9         x     x
26 Nhà số 10/11         x     x
27 Nhà số 10/13         x     x
28 Nhà số 10/15a         x     x
29 Nhà số 10/15b         x     x
30 Nhà số 10/15c         x     x
31 Nhà số 10/17         x     x
32 Nhà số 10/17b         x     x
33 Nhà số 10/19a         x     x
34 Nhà số 10/19b         x     x
35 Nhà số 11   x           x
36 Nhà số 12     x     x    
37 Nhà số 13       x       x
38 Nhà số 14     x         x
39 Nhà số 15       x       x
40 Nhà thờ tộc Tăng - Nhà số 16 x             x
41 Nhà số 17       x       x
42 Nhà số 18       x       x
43 Nhà số 19         x     x
44 Nhà số 20       x       x
45 Nhà số 21       x       x
46 Nhà số 22       x       x
47 Nhà số 23   x           x
48 Nhà số 24       x       x
49 Nhà số 25         x     x
50 Nhà số 26         x     x
51 Nhà số 27     x         x
52 Nhà số 28       x       x
53 Nhà số 29         x     x
54 Nhà số 30         x     x
55 Nhà số 31       x       x
56 Nhà số 32         x     x
57 Nhà số 33       x       x
58 Nhà số 34       x   x    
59 Nhà số 35       x       x
60 Nhà số 36       x   x    
61 Nhà số 37       x       x
62 Nhà số 38         x     x
63 Nhà số 39         x     x
64 Nhà số 40         x     x
65 Nhà số 40b       x       x
66 Nhà số 41     x         x
67 Nhà số 42         x     x
68 Nhà số 42/2a         x     x
69 Nhà số 43       x       x
70 Nhà số 44       x       x
71 Nhà số 45       x       x
72 Nhà thờ Tộc Huỳnh – số 46   x           x
73 Nhà số 47         x     x
74 Nhà số 48       x       x
75 Nhà số 49         x     x
76 Nhà số 50         x     x
77 Nhà số 51       x       x
78 Đình Cẩm Phô – số 52 –  Di tích cấp quốc gia x           x  
79 Nhà số 53         x     x
80 Nhà số 54         x     x
81 Nhà số 55         x     x
82 Nhà số 56         x     x
83 Miếu Ngũ Hành – số 56b x         x    
84 Nhà số 57         x     x
85 Nhà số 58     x         x
86 Nhà số 59         x     x
87 Nhà số 60       x       x
88 Nhà số 61         x     x
89 Nhà số 62       x       x
90 Nhà số 63         x     x
91 Nhà số 63/2       x       x
92 Nhà số 64         x     x
93 Nhà số 65         x     x
94 Nhà số 66       x       x
95 Nhà số 67         x     x
96 Nhà số 68         x     x
97 Nhà số 69         x     x
98 Nhà số 70         x     x
99 Nhà số 71       x       x
100 Nhà số 72         x     x
101 Nhà số 73         x     x
102 Nhà số 75         x     x
103 Nhà số 77       x       x
104 Nhà số 79a         x     x
105 Nhà số 79b         x     x
106 Nhà số 81         x x    
107 Nhà số 83         x     x
108 Nhà số 85         x     x
109 Nhà số 87         x     x
110 Nhà số 89         x     x
111 Nhà số 91         x     x
112 Nhà số 93         x     x
113 Nhà số 95         x     x
114 Nhà số 97         x     x
115 Nhà số 99         x     x
116 Nhà số 101         x     x
117 Nhà số 103         x     x
118 Nhà số 105         x     x
Đường Phan Châu Trinh
119 Nhà số 78         x     x
120 Nhà số 80         x     x
121 Nhà số 82         x     x
122 Nhà số 84         x     x
123 Nhà số 86         x x    
124 Nhà số 88/1         x x    
125 Nhà số 88/2           x   x
126 Nhà số 88/3           x   x
127 Nhà số 88/4           x   x
128 Nhà số 90         x x    
129 Nhà số 92       x     x  
130 Nhà số 98a         x     x
131 Nhà số 100         x     x
132 Nhà số 102         x     x
133 Nhà số 104         x     x
134 Nhà số 106         x     x
135 Nhà số 108         x     x
136 Nhà số 110         x     x
137 Nhà số 112       x       x
138 Nhà thờ Tin Lành – số 114       x     x  
139 Nhà số 129   x           x
140 Nhà số 131         x     x
141 Nhà số 133         x x    
142 Nhà số 135         x     x
143 Nhà số 139         x     x
144 Nhà số 141a         x     x
145 Nhà số 141b       x       x
146 Nhà số 143         x     x
147 Nhà số 145         x     x
148 Bia yểm thủy đạo – cạnh nhà 98a Phan Chu Trinh   x       x    
 
Danh mục di tích nhà ở - kiến trúc nghệ thuật thuộc Khu phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới
Phường Sơn Phong
STT TÊN – ĐỊA CHỈ PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ GIÁ TRỊ  BẢO TỒN HÌNH THỨC SỞ HỮU
Đặc biệt Loại I Loại II Loại III Loại IV Nhà nước Tập thể Tư nhân
Đường Hoàng Diệu
1 Nhà số 5         x x    
2 Nhà số 7         x     x
3 Nhà số 9         x     x
4 Nhà sô11         x     x
5 Nhà số13         x     x
6 Nhà số 15       x       x
7 Nhà số 17       x       x
8 Nhà số 17b         x     x
9 Nhà số 19         x     x
10 Nhà số 21         x     x
11 Nhà số 23         x     x
12 Nhà số 25         x     x
13 Nhà số 27         x     x
14 Nhà số 29         x     x
15 Nhà số 31         x     x
16 Nhà số 33         x     x
17 Nhà số 35         x     x
18 Nhà số 37         x     x
19 Nhà số 39         x     x
20 Nhà số 41       x       x
21 Nhà số 43       x       x
22 Nhà số 45         x     x
23 Nhà số 47         x     x
24 Nhà số 49         x     x
25 Nhà số 51         x     x
26 Nhà số 53         x     x
Đường Phan Bội Châu
27 Nhà số 22       x       x
28 Nhà số 23         x   x  
29 Nhà số 24     x         x
30 Nhà số 25     x         x
31 Nhà số 26     x         x
32 Nhà số 27     x     x    
33 Nhà số 28     x         x
34 Nhà số 29     x     x    
35 Nhà số 30       x       x
36 Nhà số 31     x     x    
37 Nhà số 32       x       x
38 Nhà số 33     x     x    
39 Nhà số 34     x     x    
40 Nhà số 35     x     x    
41 Nhà số 36     x         x
42 Nhà số 37     x         x
43 Nhà số 38     x         x
44 Nhà số 39     x         x
45 Nhà số 40       x       x
46 Nhà số 41     x         x
47 Nhà số 42     x         x
48 Nhà số 43     x         x
49 Nhà số 44     x         x
50 Nhà số 45     x     x    
51 Nhà số 46     x         x
52 Nhà số 47     x         x
53 Nhà số 48       x       x
54 Nhà số 49     x         x
55 Nhà số 50       x       x
56 Nhà số 51     x         x
57 Nhà số 52       x       x
58 Nhà số 53     x         x
59 Nhà số 54       x       x
60 Nhà số 55     x         x
61 Nhà số 56     x         x
62 Nhà số 57     x         x
63 Nhà số 58       x       x
64 Nhà số 59     x         x
65 Nhà số 60         x     x
66 Nhà số 61     x         x
67 Nhà số 62         x     x
68 Nhà số 63     x         x
69 Nhà số 64         x     x
70 Nhà số 65     x         x
71 Nhà số 66         x     x
72 Nhà số 67     x         x
73 Nhà số 68         x     x
74 Nhà số 69     x         x
75 Nhà số 69/1         x     x
76 Nhà số 69/2       x       x
77 Nhà số 69/3         x     x
78 Nhà số 69/5         x     x
79 Nhà số 69/7         x     x
80 Nhà số 73         x     x
81 Nhà số 75a       x       x
82 Nhà số 75b         x     x
Đường Nguyễn Duy Hiệu
83 Nhà số 313   x           x
84 Nhà số 315       x       x
85 Nhà số 317A     x         x
86 Nhà số 317B     x         x
87 Nhà số 321     x         x
88 Nhà số 323     x         x
89 Nhà số 325         x     x
90 Nhà số 327         x     x
91 Nhà số 329         x     x
92 Nhà số 331       x       x
93 Nhà số 335     x         x
94 Nhà số 337       x       x
95 Nhà số 339         x     x
96 Nhà số 341         x     x
97 Nhà số 343A         x     x
98 Nhà số 343         x     x
99 Nhà số 345         x     x
100 Nhà số 347         x     x
101 Nhà số 349       x        
102 Đình Sơn Phong – 350, di tích cấp quốc gia x           x  
103 Nhà số 351         x     x
104 Nhà số 352       x       x
105 Nhà số 353         x     x
106 Nhà số 354         x     x
107 Nhà số 356         x     x
108 Nhà số 358         x x    
109 Hội quán Triều Châu - số 362 x           x  
Đường Trương Minh Lượng
110 Nhà số 02         x     x
111 Nhà số 4A         x     x
112 Nhà số 4B         x     x
113 Nhà số 6C         x     x
114 Nhà số 6B         x     x
115 Nhà số 6A         x     x
116 Nhà số 8         x     x
117 Nhà số 10         x     x

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
liên kết di sản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây