Danh mục tài liệu tham khảo

Chủ nhật - 12/04/2015 22:43
DANH MỤC TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
Stt Tên tài liệu Tác giả
I/ Mục 5.B
Hội thảo(I)
1 Hội thảo quốc gia về Đô thị cổ Hội An(23,24/7/1985) Nhiều tác giả
2 Hội thảo quốc tế về Đô thị cổ Hội An(22,23/3/1990) Nhiều tác giả
3 Hội thảo khoa học về Văn hóa Sa Huỳnh ở Hội An năm 1995 Nhiều tác giả
4 Hội thảo ở Penang và Melaka Malaysia tháng 9/1999 Nhiều tác giả
5 Hội thảo về văn hóa Sa Huỳnh năm 1999 (kỷ yếu) Nhiều tác giả
6 Hội thảo Nghiên cứu vai trò lịch sử của xã Minh Hương ở thương cảng Hội An thế kỷ 17-19 (4/1999) (Kỷ yếu) Sở KHCNMT
TTQLBTDT Hội An
7 Hội thảo quốc tế Bảo tồn khu phố cổ Hội An- điều tra nhà ở dân gian Việt Nam (do Trung tâm Bảo tồn Bảo tàng và trường ĐH Nữ Chiêu Hòa tổ chức tại Hà Nội vào ngày 21-22/3/2000) Cục BTBT-Trường ĐH Nữ Chiêu Hòa
8 Hội thảo bảo tồn kiến trúc gỗ ở Huế (25-29/4/2000) Nhiều tác giả
9 Hội thảo kỹ thuật lần thứ nhất: Trùng tu các di tích đền tháp Champa (Nha trang, 4/2000)(kỷ yếu) Bộ VHTT - TT.TK và TBDT
10 Hội thảo trùng tu di tích khu phố cổ Hà Nội (12/2000) Nhiều tác giả
11 Hội thảo bảo tồn nhà cổ ở Hội An(28/8-13/9/2001) Nhiều tác giả
12 Hội thảo tại Lệ Giang tháng 9-10/2001 Nhiều tác giả
13 Hội thảo nâng cao năng lực cho các khu di sản thế giới của Việt Nam " gắn kết người dân với di sản"(02-04/12/2001) Nhiều tác giả
14 Hội thảo tại Penang tháng 1/2003 Nhiều tác giả
15 Hội thảo quốc tế" những ngày giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản"  ngày 13-15/9/2003 tại Hội An Nhiều tác giả
16 Hội thảo lần thứ 5 giữa các đối tác tham gia trong quan hệ hữu nghị Pháp- Việt  ngày 13,14/10/2003 Nhiều tác giả
17 Hội thảo bảo tồn và phát huy VH phi vật thể ở Hội An ngày 23-24/12/2003 tại Hội An Nhiều tác giả
18 Hội thảo Quốc tế I: Văn hóa Việt Nam và Văn hóa Nhật "Đồ Gốm sứ Việt Nam và mối quan hệ Việt Nam- Nhật Bản" (tổ chức tại Hội An vào ngày 13/9/2003) (Tài liệu) Trường đại học Showa, JICA và tỉnh Quảng Nam tổ chức nhân kỷ niệm
19 Hội thảo phát triển du lịch giữa các DSVHTG( tại Palm Garden Hội An ngày 28/6/2007) Nhiều tác giả
20 Hội thảo Quốc gia mạng lưới các khu DTSQ, khu DS và Công viên địa chất thế giới: Mô hình học tập vì sự phát triển bền vững (Cát Bà- Hải Phòng ngày 10-12/8/2007) Nhiều tác giả
21 Hội thảo quản trị địa phương và tự chủ tài chính
(Hội An , 12-14/11/2008
Nhiều tác giả
22 Hội thảo phát triển ngành thủ công truyền thống ở 5 khu DSTG (Huế 13/6/2009) Nhiều tác giả
23 Hội thảo vai trò của tập quán cộng đồng trong quản lý các khu di sản và sinh quyển thế giới - Mô hình cho phát triển bền vững của địa phương (Hải Phòng, 7/12/2009) Nhiều tác giả
24 Hội thảo xây dựng thành phố Hội An - thành phố sinh thái
(Hội An  tháng 8/2009)
UBND TP. Hội An
25 Hội thảo toàn quốc các Khu DSTG và DS thiên nhiên TG của Việt Nam với chủ đề: Phát huy vai trò cuả các danh hiệu UNESCO ở Việt Nam trong việc thực hiện chiến lược ngoại giao văn hoá và phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (Quảng Bình, 11-12/8/2009) Nhiều tác giả
26 Hội thảo khoa học quốc tế " Tìm mô hình quy hoạch và phát triển bền vững thành phố Hội An",(12-13/4/2010) Nhiều tác giả
27 Hội thảo "Số hoá và các đặc tính cơ bản của di sản"
(Đà Nẵng, 5/2010)(tham luận)
Nhiều tác giả
28 Hội thảo - tập huấn quốc tế  " Bảo quản và phát huy giá trị các di sản tư liệu"
(Hà Nội, 18/ 8 /2010)
Nhiều tác giả
29 Hội thảo hợp tác nghiên cứu quốc về bảo tồn kiến gỗ ở
 Indonesia năm 2011
Trường ĐH Tsukuba, TT QLBT DSVH
30 Hội thảo chiến lược lồng ghép văn hoá du lịch ở tỉnh Quảng Nam năm 2011 Sở VHTTDL
31 Hội thảo "Phát huy tập quán địa phương tại các Khu Dự trữ sinh quyển và Di sản thiên nhiên thế giới tại Việt Nam (Hà Nội, 9/3/2012) Unesco
32 Kỷ yếu Hội thảo "Lịch sử và triển vọng mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản nhìn từ Miền Trung Việt Nam" Nhật Bản - Việt Nam 1973 - 2013 Nhiều tác giả
33 Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Triều nguyễn với công cuộc bảo vệ biển đảo tổ quốc thế kỷ XIX" Nhiều tác giả
Hội nghị (II)
1 Hội nghị lần IV các khu Di sản Thế giới ở Việt Nam
 (Huế 11-13/4/2006)
Nhiều tác giả
2 Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện luật DSVH và tập huấn ngành DSVH do Cục DSVH tổ chức(Hà Nội 12/2006) Nhiều tác giả
3 Hội nghị phối hợp quản lý bền vững các khu dự trữ sinh quyển và khu DSVH thế giới tại Việt Nam(tại Vườn Quốc Gia Cát Tiên ngày 16-18/12/2006) Nhiều tác giả
4  Hội nghị liên quan đến hoạt động quản lý - tu bổ di tích khu phố cổ Hội An ( một số nội dung báo cáo) (năm 2007) TTQLBTDT
5 Hội nghị khoa học về xây dựng hồ sơ đề cử khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm Hội An(Hội An, 03/01/2008) Nhiều tác giả
6 Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện dự án tổng thể đầu tư tổng thể đầu tư bảo tồn, khai thác khu phố cổ Hội An, giai đoạn 1997-2005(Hội An, 16/4/2009) Nhiều tác giả
7 Hội nghị công tác quản lý di tích (Tam kỳ, 01/7/2009) UBND Tỉnh QN
8 Hội nghị về thành phố di sản không khói thuốc tại Malaysia
năm 2011
Nhiều tác giả
9 Hội nghị Công tác Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Hội An và Mỹ Sơn qua 15 năm được Unesco công nhận di sản văn hóa thế giới Nhiều tác giả
Tập huấn(III)
1 Tập huấn về trùng tu di tích (3/2002) Nhiều tác giả
2 Tập huấn trùng tu nhà cổ ở Hội An (do Jica tài trợ) từ ngày 21-23/3/2003 Nhiều tác giả
3 Tập huấn về Nhân học (năm 2003) Nhiều tác giả
4 Tập huấn Lập bản đồ và thống kê di sản văn hóa Chăm ở Việt Nam, năm 2004 Nhiều tác giả
5 Tập huấn "Di tích tín ngưỡng, tôn giáo và những vấn đề đặt ra hiện nay", Hà Nội ngày 22/11- 4/12/2004
(Tập 1+ Tập 2)
Khoa Bảo tàng trường ĐHVH
 Hà Nội 
6 Tập huấn: "Phương pháp đào tạo quản lý du lịch văn hóa và chuẩn mực hướng dẫn du lịch" (Hội An, 7/2007) Nhiều tác giả
7 Tập huấn bảo tồn Di sản Quảng Nam
 (Tam Kỳ 5-8/9/2007)(tài liệu)
Nhiều tác giả
8 Tài liệu tập huấn: "Lập kế hoạch du lịch bền vững trong khu bảo tồn biển" (Đà Nẵng, 25/8-1/9/2007) Nhiều tác giả
9 Tập huấn về bảo tồn vững chắc và phát huy bền vững di sản Hội An (Hội An, năm 2007) Nhiều tác giả
10 Tập huấn đào tạo lãnh đạo trẻ tại Nhật (năm 2009) Phan Văn Quang
11 Tập huấn UNESCO công tác quản lý Di sản thế giới
(Hội An, ngày 11-13/5/2009)
Nhiều tác giả
12 Hồ sơ Tập huấn của tổ chức Accu tại Hội An (năm 2009) TT QLBTDSVH
13 Tập huấn triển khai Thông tư về việc kiểm kê DSVHPVT và lập hồ sơ khoa học DSVHPVT để đưa vào danh mục DSVHPVT quốc gia (Năm 2010) Nhiều tác giả
14 Tập huấn đào tạo thí điểm hướng dẫn viên di sản (Hội An, tháng 11/2010) Nhiều tác giả
15 Tập huấn phương pháp lập kế hoạch sử dụng công (PUP) và chiến lược lồng ghép văn hóa và du lịch  tỉnh QNam(Năm 2010) Nhiều tác giả
16 Tập huấn nâng cao chất lượng sưu tầm, nghiên cứu văn hoá văn nghệ dân gian năm 2011 (tài liệu) Nhiều tác giả
17 Giáo trình Lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức du lịch cộng đồng (từ 23/2/2011 đến 26/3/2011) Trường DL &
Tiếp thị Quốc tế
18 Công tác bảo tồn và quản lý rủi ro của khu phố cổ để phát triển du lịch văn hoá (Nhật Bản 31/8/2011) Nhiều tác giả
19 Khoá tập huấn bảo tồn di sản văn hoá ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương năm 2011 "Quản lý bảo tồn kiến trúc gỗ" (29/9/2011) Nara Nhật Bản
20 Kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể và lập hồ sơ khoa học đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia (theo Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) (Hội An, 10/2011) Bảo tàng Q.Nam
21 Tập huấn Bảo tồn hiện vật vải và giấy (9/2012) TTBT DT CĐHuế
Tọa đàm (IV)
1 Tọa đàm trùng tu nhà cổ ở Đô thị cổ Hội An(23-28/2/2001) Nhiều tác giả
2 Tọa đàm du lịch văn hóa (do TTQLBTDT Hội An tổ chức năm 2003) Nhiều tác giả
3 Tọa đàm " Vai trò làng xã tộc họ Hội An (22/11/2005) Nhiều tác giả
4 Tọa đàm " Bảo tồn và phát huy các làng nghề, ngành nghề truyền thống ở Hội An (01/12/2006) Nhiều tác giả
5 Tọa đàm bảo tồn vững chắc và phát huy bền vững DSVH Hội An (Hội An, ngày 20/3/2008) Nhiều tác giả
6 Tọa đàm quản lý Di sản Văn hóa thế giới và phát triển du lịch (Hội An 23-24/3/2008) Nhiều tác giả
7 Tọa đàm về công tác quản lý di tích ở Quảng Nam
 (Tam Kỳ 16/12/2008)
 
8 Tọa đàm " Bảo tồn khu phố cổ Hội An và  di tích Chùa Cầu" nằm trong chương trình lễ hội" Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 6 (8/2009) Nhiều tác giả
9 Tọa đàm đề xuất lịch lễ hội hằng năm ở Hội An
(Hội An, tháng 5/2009)
UBND TP. Hội An
II/ Mục 6B, 7B, 8B: Luận án, Luận văn
1. Mục 6B
Luận án(I)
1 Nghệ thuật tạc tượng của nước Champa nghiên cứu sưu tầm về các đạo giáo và tiểu tượng học Lean Boisselier
Nguyên thành viên của Viện Viễn đông bắc cổ Pháp
2 Luận án Phó tiến sĩ khoa học- lịch sử, chuyên ngành Khảo cổ học: "Các loại hình di tích kiến trúc trong khu phố cổ Hội An" (1992) Nguyễn Quốc Hùng
Viện Khảo cổ học
     
Luận văn (II)
1 Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử: "Sự hình thành đô thị cổ Hội An trong lịch sử" (năm 2000) Tạ Thị Hoàng Vân
Trường ĐH KHXH&NH - ĐH QG Hà Nội
2 Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học: "Những giá trị lịch sử- văn hóa và định hướng bảo tồn di sản kiến trúc nhà gỗ trong KPC Hội  An" (năm 2002) Trần Ánh
Trường ĐHVH
 Hà Nội
3 Luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử:"Biến động dân cư trong quá trình đô thị hoá ở Hội An (Huế, 2011) Nguyễn Chí Trung
Trường ĐHKH
4 Quản lý và quy hoạch các khu đô thị di sản: bảo tồn, du lịch sự tham gia cộng đồng và phát triển bền vững (2/2012) Phạm Phú Ngọc
Khóa luận (III)
1 Tốt nghiệp ngành văn-sử: "Mối bang giao Việt Nhật đầu thế kỷ 17 qua văn thư trao đổi giữa chúa Nguyễn và triều đình Nhật Bản" (1990) Nguyễn Thị Hữu Đức
Khoa Văn-Sử trường ĐH Đà Lạt
2 Tốt nghiệp ngành sử: "Bước đầu tìm hiểu hội thảo quốc tế về đô thị cổ Hội An" (1991) Nguyễn Thị Kim Anh
Khoa Lịch sử trường ĐH Đà Lạt
3 Tốt nghiệp chuyên ngành khảo cổ học: "Đồ gốm văn hóa Sa Huỳnh sơ kỳ sắt ở Quảng Nam- Đà Nẵng" (1991) Trần Tuyết Minh
Khoa Lịch sử- ĐH Tổng hợp Hà Nội
4 Khoá luận lớp dân số ( Những yếu tố ảnh hưởng đến mức sinh của thị xã Hội An và các biện pháp điều tiết (Hà Nội, 12/1996) Phan Ngọc Vinh
UBDS.KHHGĐ Tx HA - QNĐN
5 Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Khảo cổ học năm 1999: "Báo cáo kết quả thám sát Bãi Làng- Cù Lao Chàm 5/1998"  Hoàng Anh Tuấn
Khoa Lịch sử trường ĐH KH-XH&NV, ĐH QG Hà Nội
6 Tốt nghiệp ngành Khảo cổ học: "Những di tích văn hóa Sa Huỳnh ở Hội An" (năm 2001) Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Khoa Lịch sử, trường ĐH KH XH&NV- ĐHQG Hà Nội
7 Tốt nghiệp cử nhân ngành Lịch sử- Văn hóa: "Vài nét văn hóa ẩm thực Hội An" (năm 2001) Nguyễn Thị Ngọc Bích
Khoa Lịch sử Trường ĐH KH XH&NV- ĐHQG Hà Nội
8 Tốt nghiệp cử nhân ngành Dân tộc Khảo cổ: "Đồ Gốm trong một số di tích văn hóa Sa Huỳnh ở Quảng Nam" (năm 2004) Võ Hồng Việt
Khoa Lịch sử, trường ĐH Khoa học Huế
9 Bài thuyết minh "Trung tâm QLBT Di tích Hội An" (năm 2005) Trịnh Thị Triệu Linh
Khoa Đồ họa, trường CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
10 Tốt nghiệp đại học ngành VN học - du lịch đề tài: "Tìm hiểu giá trị văn hóa đình Xuân Mỹ - P. Thanh Hà - Hội An" Lê Thị Thúy An - Trường ĐH Phan Châu Trinh- Hội An
11 Đề tài:"Đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ hàng lưu niệm đặc trưng của Hội An thông qua du lịch giai đoạn 2010 - 2015 định hướng đến 2020 Đặng Thục Quỳnh - Trường ĐH Kinh tế
12 Đề tài:"Yếu tố văn hóa ChamPa ở Hội An" Tam Kỳ 5/2013 Nguyễn Thụy Bích Hồng - chuyên ngành VN học - Khoa ...trường ĐH Quảng Nam
     
Tiểu luận (IV)
1 Tiểu luận tốt nghiệp lớp cao học văn hóa V: "Đảm bảo sự thống nhất giữa tính khoa học và tính tư tưởng- một trong những nguyên tắc quan trọng trong lý luận dạy học đại học ở Việt Nam hiện nay"(năm 1999) Trần Ánh- Trường ĐHVH Hà Nội
2 Tiểu luận tốt nghiệp: "Vấn đề cơ bản của triết học và các cách giải quyết vấn đề đó trong lịch sử triết học Tây Âu"(năm 1999) Trần Ánh- Trường ĐHVH Hà Nội
3 Những điều muốn nói từ một câu ca dao(năm 2000) Trần Ánh- Trường ĐH VH Hà Nội
4 Tiểu luận tốt nghiệp ngành bảo tồn bảo tàng: "Công tác quản lý, bảo tồn khu phố cổ Hội An" (năm 2001) Nguyễn Thành Nhất
Khoa TC trường ĐHVH Hà Nội
5 Tiểu luận tốt nghiệp lớp cao cấp lý luận  chính trị: "Bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch ở Hội An" (năm 2003) Nguyễn Chí Trung
Trung tâm QLBT Di tích Hội An
6 Tiểu luận cao học ngữ học:" Những đặc tính của Âm vị Việt Ngữ" (năm 1974) Vương Hữu Lễ
2. Mục 7B
Đề án (I)
1 Đề án Thiết lập "Nhà lưu niệm đồng chí Cao Hồng Lãnh ở Hội An" tại nhà 129 Trần Phú (năm 2004) Trung tâm QLBTDT
2 Đề án Quản lý bảo tồn cây cổ thụ trong khu vực I, IIA, IIB phố cổ Hội An (Hội An, 8/2008) Trung tâm QLBTDT
3 Đề án " Phát triển mô hình lưu trú trong nhà dân (homestay) tại Hội An đến năm 2020 (7/2012) Phòng TMDL HA
Dự án (II)
1 Dự án "Du lịch với việc quản lý di sản văn hóa" (Chương trình hợp tác nghiên cứu của UNESCO) (Hội An, 2000)  Trung tâm QLBTDT
2 Dự án "Văn hóa và du lịch" (3/2000) Trung tâm QLBTDT
3 Dự án "Xin tài trợ quỹ Nhật Bản về Bảo tồn khu phố cổ Hội An" (7/2000) Trung tâm QLBTDT
4 Dự án khả thi trùng tu - tôn tạo khu di tích đình đá An Bàng thị xã Hội An (Hà Nội, 9/2000) (phần thuyết minh + bản vẽ thiết kế)  Viện nghiên cứu kiến trúc
5 Dự án 5 năm (2001) Nhiều tác giả
6 Dự án "Xin tài trợ thiết bị nghe nhìn tại bảo tàng Gốm sứ mậu dịch" (Quảng Nam, 4/2001) TT QLBT DT HA
7 Dự án quy hoạch cải tạo chỉnh trang mặt đứng tuyến phố Bạch Đằng KPC Hội An (Hà Nội, 10/2001)(thuyết minh) Viện nghiên cứu kiến trúc- Bộ Xây dựng
8 Dự án đầu tư tu bổ chống xuống cấp các di tích trong KPC Hội An tỉnh Quảng Nam (10/2003) Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng  C.A
9 Dự án đầu tư tu bổ khẩn cấp các di tích có nguy cơ sụp đổ trong KPC
 Hội An tỉnh Quảng Nam (10/2003) (phần ảnh hiện trạng + phần bản vẽ hiện trạng một số di tích
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng  C.A
10 Dự án "Khái quát về bảo tồn khu phố cổ Hội An"
 (Hà Nội, 5/2004)
Y.Fukukawa
11 Hồ sơ thỏa thuận cải tạo và phát triển lưới điện phân phối thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam: Hạng mục lưới điện khu vực phố cổ vùng I&II và khu vực An Hội. (Đà Nẵng, 4/2004) TTNC điện- điện tử, trường ĐHBK Đà Nẵng.
12 Dự án thành lập Văn phòng Thông tin Di sản 2005 Trung tâm QLBTDT Hội An
13 Dự án: "Chiến lược lồng ghép văn hóa du lịch ở tỉnh Quảng Nam" tháng 3/2011 UBND tỉnh Quảng Nam
14 Dự án: Cải thiện không gian công cộng vì sức khỏe và hạnh phúc của người dân đô thị" ngày 09/5/2013 tại Hội An Health Bridge Canada tài trợ và phối hợp với TT hành động vì sự phát triển đô thị
  Đề tài   
  Cấp nhà nước (I)  
1 Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước:  Đề tài "Khai quật tàu đắm tại vùng biển Cù Lao Chàm" (năm 1995) Kenz Hayashida
  Cấp Bộ ngành (II)  
1 Đề tài cấp bộ, ngành: "Múa thiên cẩu ở Hội An" (năm 2001)  Trung tâm QLBT DT Hội An
(Vinh, Quý)
2 Đề tài cấp bộ, ngành: "Công cụ đánh bắt sông nước"
 (năm 2001) 
Trung tâm QLBT DT Hội An
  Cấp Tỉnh (III)  
1 Đề tài cấp Tỉnh: "Minh Hương xã" (năm  Nhiều tác giả
2 Đề tài cấp Tỉnh: "Sưu tầm, đánh giá và định hướng bảo tồn- phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Hội An" (năm 2005) Nhiều tác giả
3 Đề tài Nghiên cứu loại hình nghệ thuật hát Bả Trạo trong lễ hội cầu ngư ở Quảng Nam (1/2012) Nhiều tác giả
4 Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài đo lường chất lượng dịch vụ các điểm đến du lịch thuộc tỉnh Quảng Nam PGS.TS Hà Nam
 Khánh Giao
5 Đề tài cấp tỉnh: " Văn hóa Hội An"
Nguyên Ngọc
Nguyễn Đình An
  Cấp Cơ sở (IV)  
1 Đề tài cấp cơ sở: "Điều tra, sưu tầm Folklore ở Hội An (Hội An, 1994)" Lê Viết Cừu
2 Đề tài cấp cơ sở: "Khảo sát di tích Cù Lao Chàm (Hội An, 1997)" Trung tâm QLBT
DT Hội An
3 Đề tài cấp cơ sở: "Kiểm kê và đánh giá các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh (Hội An, 1998) Trung tâm QLBT
DT Hội An
4 Đề tài cấp cơ sở: "Nghiên cứu, bảo tồn Hội An- phiếu phỏng vấn cư dân (Hội An, 1998)" Hoàng Vân
5 Đề tài cấp cơ sở: "Điều tra, nghiên cứu tục thờ cúng trong khu vực I phố cổ Hội An (Hội An, 2001)" Tống Quốc Hưng
6 Đề tài cấp cơ sở: "Khảo sát, nghiên cứu về các bảng hiệu buôn ở khu phố cổ Hội An" (năm 2002) Lê Thị Tuấn
7 Đề tài cấp cơ sở: "Sao chép, dịch thuật liễn đối, hoành phi một số di tích ở Hội An" (năm 2002) Tống Quốc Hưng
8 Đề tài cấp cơ sở: "Điều tra, nghiên cứu bước đầu về mộ cổ ở Hội An" (năm 2002) Tống Quốc Hưng
9 Đề tài cấp cơ sở: Thám sát chữa cháy khu thiết chế văn hóa Cẩm Thanh Lăng Bà - Thôn 6- Cẩm Thanh (Hội An, 10-11/2002)" Trung tâm QLBT
 DT Hội An
10 Đề tài cấp cơ sở: "Múa Thiên cẩu ở Hội An (Hội An, 2003)" Trương Hoàng Vinh
11 Đề tài cấp cơ sở: "Một số nghề truyền thống ở Hội An (Hội An, 2003)" Trung tâm QLBT
 DT Hội An
12 Đề tài cấp cơ sở: "Lễ vía Thiên Hậu Thánh Mẫu (Hội An, 2004)" Tống Quốc Hưng
13 Đề tài cấp cơ sở: "Lễ tết mồng Năm (Tết Đoan Ngọ) (Hội An, 2004)" Trần Văn An
14 Đề tài cấp cơ sở: "Lễ vía Lục tánh Vương gia (Hội An, 2004)" Tống Quốc Hưng
15 Đề tài cấp cơ sở: "Lễ vía Quan Công (Hội An, 2004)" Tống Quốc Hưng
16 Đề tài cấp cơ sở: "Lễ tết Nguyên Tiêu (Hội An, 2004)" Tống Quốc Hưng
17 Đề tài cấp cơ sở: "Lễ tết Trung Thu (Hội An, 2004)" Tống Quốc Hưng
18 Đề tài cấp cơ sở: "Lễ Phật Đản (Hội An, 2004)" Tống Quốc Hưng
19 Đề tài cấp cơ sở: "Sưu tầm khảo sát nghề làm nhà tre dừa ở Cẩm Thanh Hội An (Hội An, 2004)" Quảng Văn Quý
20 Đề tài cấp cơ sở: "Khảo sát nghề đánh bắt sông nước ở Hội An (Hội An, 2004)" Quảng Văn Quý
21 Đề tài cấp cơ sở: "Điều tra, khảo sát nghề chế biến cau truyền thống ở Hội An (Hội An, 2004)" Lê Thị Tuấn
22 Đề tài cấp cơ sở: "Điều tra, khảo sát nghề thêu truyền thống ở Hội An (Hội An, 2004)" Lê Thị Tuấn
23 Đề tài cấp cơ sở: "Điều tra, khảo sát nghề làm đầu Thiên Cẩu ở Hội An (Hội An, 2004)" Trương Hoàng Vinh
24 Đề tài cấp cơ sở: "Điều tra, khảo sát nghề trồng rau Trà Quế ở Hội An (Hội An, 2004)" Lê Thị Tuấn
25 Đề tài cấp cơ sở: "Điều tra, khảo sát nghề mộc Kim Bồng ở Hội An (Hội An, 2004)" Trương Hoàng Vinh
26 Đề tài cấp cơ sở: "Điều tra, khảo sát nghề gốm Thanh Hà ở Hội An (Hội An, 2004)" Trương Hoàng Vinh
27 Đề tài cấp cơ sở: "Điều tra, nghiên cứu hoạt động du hồ ở Hội An (Hội An, 2005)" Tống Quốc Hưng
28 Đề tài: "Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hội An
đến năm 2020" (Đà Nẵng 5/2013)
PGS/TS
 Lưu Kiếm Thanh
29 Đề tài cấp cơ sở" Trò chơi dân gian ở Hội An" (Hội An 2011) TTQLBTDSVH
  Đề tài nghiên cứu khoa học" Một số nghề truyền thống ở Hội An" (Hội An 2006-2009) Trương Hoàng Vinh
III/ Mục 9B: Bài tuyên truyền chuyên đề, bài nghiên cứu, bài tham luận, lý lịch di tích
1/ Bài tuyên truyền chuyên đề (I)
1 Một thoáng Hội An (trích tạp chí Hội An) Trần Lâm
2 Sơ lược về hình thành cộng đồng người Hoa Minh Hương ở Hội An (đăng trên tạp chí Nghiên cứu và Trao đổi) Nguyễn Chí Trung
TTQLBTDT Hội An
3 Một số vấn đề qua nghiên cứu khảo cổ học Hội An TS Lâm Thị Mỹ Dung
4 Văn hóa dân gian "Dùi đục chấm mắm cáy" Hoàng Văn Hành
5 Truyện ông Ngâu, bà Ngâu ở Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản Nguyễn Bích Hà
Trường ĐH SP Hà Nội I
6 Tục cúng giao thừa và lễ hành khiến đầu năm (1998) Tống Quốc Hưng
7 Hát Bả trạo Cầu ngư- một nhu cầu văn hóa tâm linh(1998) Phùng Tấn Đông
8 Những di tích Champa ở Hội An (7/1998) Nguyễn Chí Trung
TTQLBTDT Hội An
9 Hội An- Đà Nẵng- Thanh Chiêm miền đất khai sinh chữ quốc ngữ (trích tạp chí Xưa và Nay) (2001) Châu Yến Loan
10 Bảo tồn Đô thị cổ Hội An, cách tiếp cận mới trong công tác quy hoạch (Trích tạp chí  Kiến trúc Việt Nam số 2/2001) KTS Trương Văn Quảng
11 Tết Đoan ngọ (trích tạp chí Xưa và Nay, số 94, tháng 6/2001)  
12 Sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân gian (2001) Trần Văn An
13 Cây quật trên vùng cát (2001) Lê Thị Tuấn
14 Chúc văn giỗ tổ Hùng Vương (2002) (bản chính thức) Nhiều tác giả
15 Chúc văn giỗ tổ Hùng Vương (bản của giáo sư Vũ Khiêu)(2002) GS Vũ Khiêu
16 Bài hát Bả Trạo Tuồng chèo ông do ông Lê Tấn Hành (Thôn Phước Trạch, Cẩm An cung cấp) (2003) Ông Lê Tấn Hành
17 Bài hát Bả Trạo chèo đưa Ông do ông Lê Tấn Hành (Thôn Phước Trạch, Cẩm An cung cấp) (2003) Ông Lê Tấn Hành
18 Bài hát Bả Trạo Lời mở đầu do ông Lê Tấn Hành (Thôn Phước Trạch, Cẩm An cung cấp) (2003) Ông Lê Tấn Hành
19 Bài hát Bả Trạo chèo đưa tang cá Ông do ông Lê Tấn Hành (Thôn Phước Trạch, Cẩm An cung cấp) (2003) (cải biên) Ông Lê Tấn Hành
20 Bài hát Bả Trạo chèo cầu ngư do ông Đỗ Xuân Nghinh (Khối 5 phường Cẩm Phô cung cấp) (2003) (dịch từ bản Hán - Nôm) Ông Đỗ Xuân Nghinh
21 Hội An (2003) Trần Ánh
22 Đề cương tuyên truyền truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân  Hội An dưới sự lãnh đạo của đảng bộ thị xã Hội An (tài liệu tuyên truyền nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ĐCS VN, 3/2/1930-2005)(năm 2005) Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An
23 Vài thông tin về hoạt động bảo tồn và phát huy DSVH TG Hội An (2007) TT QLBTDT
2. Bài nghiên cứu (II)
1 Đồ gốm ở Nam Thái Bình dương  Bruce Palmer
2 Hai truyền thống đồ gốm thời hậu kỳ tiền sử tại Đông Nam Á   
3 Đồ gốm thời đại đồng thau  
4 Khảo cổ học Champa  
5 Người Chăm và nghệ thuật của họ Jeanne Reuba
6 Tấn thư (quyển 67) Nam man Lâm Ấp  
7 Khảo cổ học với văn hóa Óc Eo  
8 Bản vẽ hiện vật  
9 Đất ước Việt Nam qua các đời  
10 Cổ sử các nước Ấn Độ hóa ở Viễn Đông G.Xơđetx
Nguyễn Xuân Cẩn dịch
11 Khảo cổ học lục địa Đông Nam Á Charleshigham
ĐH Otago
12 Chương 5: Các di tích tiền Sa Huỳnh  
13 Đồ trang sức thủy tinh ở bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh Yuko Hirano
14 Đồ trang sức thủy tinh ở bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh Yuko Hirano
15 Đồ trang sức thủy tinh ở Việt Nam Yuko Hirano
16 Đồ trang sức thủy tinh ở Việt Nam Yuko Hirano
17 Khai quật quần thể lò gốm gò sành gốm sứ Champa trên con đường tơ lụa Yoji Aoyagi
18 Khai quật quần thể lò gốm gò sành gốm sứ Champa trên con đường tơ lụa Yoji Aoyagi
19 Vagad- khu định cư nông thôn Harappan ở Gujarat Nhiều tác giả
20 Phong cảnh và khu định cư của các làng văn hóa Harappa ở cửa Rupen Nhiều tác giả
21 Đồ gốm Harappan  
22 Đồ gốm Harappan muộn   
23 Báo cáo kết quả khảo cổ học  
24 Báo cáo kết quả khai quật khảo cổ học vùng Bargaon và Saipai  
25 Đồ gốm văn hóa Sa Huỳnh sơ kỳ sắt ở Quảng Nam- Đà Nẵng (phụ bản)  
26 Khảo cổ học ngành khoa học của những vấn đề quá khứ và tương lai Brian Hayden
27 Báo cáo sơ bộ dự án khai quật khảo cổ vùng IZENA- OKINAWA  
28 Từ điển chuyên ngành khảo cổ học Sara Champier
29 Thời tiền sử quần đảo Indo-Malaysia Peter Bellwood
30 Khảo cổ học vùng đồng bằng sông MeKong- văn hóa Óc Eo L.Malleret
31 Việc học của Hội An xưa và nay Nhiều tác giả
32 Tiền cổ Đông Dương và giá trị của nó TTQLBTDT
33 Tiền Nhật TTQLBTDT
34 Người Chàm (Tchames hay Chiêm Thành) và những tín ngưỡng của họ (1891) M.E.AYMONIER
35 Vương Quốc Chăm (1928) M.Gioo-Gioma-Xpe-ro (Thống sứ ở Đông Dương)
36 Nghệ thuật nước Champa (Trung kỳ cũ) và quá trình tiến hóa của nó (1942) Philippe Stern
37 Niên đại thạch luận học phương pháp mới để xác định ngày tháng tuyệt đối của đồ gốm cổ xưa (dịch từ tạp chí "Khảo cổ học Xô Viết" số 4/1972, Tr 193-198) (1972) Nguyễn Thúy Phi
(dịch)
38 Trống đồng Đông Sơn và quan niệm cây Thế giới (1972) N.I.NICULIN
39 Tổng kết khoa học công nghệ chế tạo đồ sứ các thời đại của Long Tuyền (Khảo cổ học báo số 1/1973) Viện Khoa học Trung Quốc
40 Kỷ yếu hội thảo học thuật về gốm xuất khẩu cổ đại Trung Quốc (Văn vật 2/1982; tr 44-47) Thông tín viên bản báo Diệp Văn Trình 
41 Bản tin hội khảo cổ học Đông Nam Á (số 7, tháng 5/1987) do hội khảo cổ học Đông Nam Á thực hiện  hội khảo cổ học Đông Nam Á
42 La formation et L'esvolution du village de MinhHuong (Faifo) par Nguyễn Thiệu Lâu (Sự hình thành và phát triển của làng Minh Hương) (1988) Nguyễn Thiệu Lâu
43 Early trade between india anh south-east Asia (1990)
Nền thương mại sơ khai giữa Ấn Độ và Đông Nam Á
I.C.Glover
44 Một số hiện vật trong mộ Nam Việt vương thời Tây Hán (1991) Viện Khảo cổ học. Bảo tàng Quảng Đông
45 Những ngôi mộ hợp chất ở Hội An (1992) Nguyễn Chí Trung
46  Báo cáo Khảo cổ học (Năm 1994) Nhiều tác giả
47 Văn hóa vật thể dọc theo dòng chảy đen (1994) Nhiều tác giả
48 Sơ thảo Lịch sử tộc Mai Văn làng Tân Hiệp - Hội An theo di chỉ và gia phả cựu bản thời vua Gia Long và Cận Đại( năm 1998)  Mai Văn Trợ
49 Nghệ thuật cổ Champa những dấu ấn của giao lưu văn hóa khu vực (1998) Hà Bích Liên
50 Về một dải văn hóa nam đảo ven bờ biển Đông (1998) Trần Quốc Vượng
51 Báo cáo hội nghị về công tác bảo tồn di tích kiến trúc ở Hội An (1998) TTQLBTDT
52 Lực lượng quân đội Đàng Trong (1998) Li Tana
Nguyễn Văn Huệ (dịch)
53 Lại nói về Lưu Cầu Quốc (1998) Trần Quốc Vượng
54 Những giá trị văn hóa phi vật thể ở Hội An cần bảo tồn và phát huy (1999) Trần Văn An
TTQLBTDT
55 Bước đầu tìm hiểu đặc trưng văn hóa Hội An (1999) Trần Ánh
TTQLBTDT
56 Đồ Bàn Thành ký (1999) Nguyễn Văn Hiển
57 Cù Lao Chàm và hoạt động thương mại ở Biển Đông thời Vương quốc Champa (2000) Hoàng Anh Tuấn
58 Danh xưng Hội An, những vấn đề lịch sử - văn hóa (2001) Trần Văn An
TTQLBTDT
59 Thống kê lễ hội ở Hội An (2002) TTQLBTDT
60 Đồ án cát tường dân gian (2003) Nhiều tác giả
61 Đô thị cổ Hội An nơi tụ điểm các đầu mối giao thông (5/2003) Nguyễn Đức Minh
TTQLBTDT
62 Bước đầu nhận diện và so sánh Gốm Gò sành - Bình Định với một số loại gốm Việt Nam, Trung Quốc cùng thời cùng kỹ thuật chế tạo (2003) Trương Hoàng Vinh
TTQLBTDT
63 Một số loại tiền đồng của Việt Nam thời Nguyễn Tống Quốc Hưng
64 Nghệ thuật và các nền văn hóa từ thời tiền sử đến nay (17,09.2003- 29.02. 2004) Nhiều tác giả
65 Nghiên cứu quá trình phát triển công nghệ đồ gốm và đồ sứ cổ đại nước ta (2004) Lý Gia Tri
66 Hội An- một địa chỉ văn hóa với nhiều biểu hiện độc đáo ở miền Trung- Việt Nam (2004) Nguyễn Chí Trung
67 Lịch lễ lệ, lễ hội ở Hội An (2004) Trần Văn An
Quảng Văn Quý
3. Bài tham luận (III)  
1 Hội An - đôi nét lịch sử, những giá trị văn hóa kiến trúc và những vấn đề về bảo tồn tôn tạo hiện nay Nguyễn Đình An
2 Tiềm năng phát triển du lịch Hội An Nguyễn Xuân Phúc
3 Hội An di sản văn hóa kiệt xuất những giá trị và những ý tưởng bảo tồn (1995) PGS/TS Hoàng Đạo Kính
4 Báo cáo một số vấn đề về quản lý, bảo tồn, phát huy di sản đô thị cổ Hội An tại Lệ Giang (2004) Trần Văn An
5 Báo cáo một số vấn đề về quản lý, bảo tồn, phát huy di sản đô thị cổ Hội An tại Lệ Giang (2004) Trần Văn An
4. Lý lịch di tích(IV)  
     
1 Đình Đế Võng (3/1991) Nguyễn Chí Trung
2 Đình Tiền Hiền (cẩm Kim) (1992) Nguyễn Chí Trung
3 Đình Sơn Phong (3/1992) Nguyễn Thị Nhung
4 Đình Xuân Mỹ (Cẩm Hà) (4/1992) Nguyễn Chí Trung
5 Đình Ông Voi (4/1992) Trần Văn An
6 Tụy tiên đường Minh Hương (4/1992) Nguyễn Chí Trung
7 Đình Cẩm Phô (52 NTMK) (1992) Nguyễn Thị Nhung
8 Đình Thanh Nhất (Thôn 3, xã Cẩm Thanh, Hội An) (4/2003) Quảng Văn Quý
9 Đình Đại Càn (Thôn Bãi Làng, Tân Hiệp) (8/2003) Tống Quốc Hưng
10 Đình Sơn Phô (Cẩm Châu) (2007) Tống Quốc Hưng
11 Chùa Vạn Đức (1991) Trần Ánh
12 Chùa Phước Lâm (1991) Nguyễn Chí Trung
13 Tam Quan Chùa Bà Mụ (1992) Nguyễn Đức Minh
14 Chùa Kim Bửu thôn 3 Cẩm Thanh (1992) Nguyễn Chí Trung
15 Chùa Cầu (1992) Trần Ánh
16 Chùa Chúc Thánh (1992) Trần Ánh
17 Viên Tự Giác (1992) Trần Văn An
18 Chùa Ông Tạng (Cẩm Phô) (1992) Nguyễn Chí Trung
19 Chùa Quan Âm (1992) Trần Ánh
20 Chùa Hải Tạng (thôn Bãi Làng, Tân Hiệp, Hội An) (2005) Lê Thị Tuấn
21 Quảng Đông Hội quán (1992) Nguyễn Chí Trung
22 Dương Thương Hội quán (1992) Nguyễn Thị Nhung
23 Triều Châu Hội quán (1992) Nguyễn Thị Nhung
24 Hải Nam Hội quán (1992) Nguyễn Đức Minh
25 Hội quán Phước Kiến (1992) Trần Ánh
26 Lăng Ông (Thôn 3 Cẩm Nam) (1992) Trần Văn An
27 Lăng Bà Lồi (Cẩm Thanh) (1992) Trần Văn An
28 Lăng Ông (An Bàng, Cẩm An) (1992) Trần Văn An
29 Lăng Cô hồn (Lăng Âm Linh) (bãi Ông, Tân Hiệp ) (2003) Trương Hoàng Vinh
30 Lăng Bà (xóm Giữa Bãi Làng) (2003) Trương Hoàng Vinh
31 Lăng Bà Lớn (Bà Bạch) (2003) Trương Hoàng Vinh
32 Lăng Bà (thôn Bãi Làng, Tân Hiệp) (2003) Tống Quốc Hưng
33 Lăng Tiền Hiền (Bãi Làng, Tân Hiệp) (2005) Tống Quốc Hưng
34 Lăng Ông Ngư (Xóm Đình, thôn Bãi Làng, Tân Hiệp) (2005) Tống Quốc Hưng
35 Quan Công Miếu (1991) Nguyễn Thị Nhung
36 Nam Diêu tổ miếu (1992) Nguyễn Chí Trung
37 Hội An tiên tự (Minh An) (1992) Nguyễn Chí Trung
38 Miếu Âm hồn (1992) Trần Văn An
39 Miếu Ngũ Hành (124 NTH) (1992) Trần Ánh
40 Miếu Thành Hoàng (Bãi Làng, Tân Hiệp) (2003) Tống Quốc Hưng
41 Miếu tổ nghề Yến (Bãi Hương, Tân Hiệp) (2005) Lê Thị Tuấn
42 Khu miếu tổ nghề gốm Nam Diêu (khối 5 Thanh Hà) (2007) Trương Hoàng Vinh
     
43 Văn Thánh Miếu (Cẩm Phô) (1992) Nguyễn Chí Trung
44 Văn Thánh Miếu (Minh An) (1992) Trần Ánh
45 Nhà thờ tộc Phan Xuân (Cẩm Kim) (1991) Nguyễn Chí Trung
46 Nhà thờ tộc Trần (Minh An) (1992) Trần Ánh
47 Nhà thờ tộc Nguyễn Tường (Cẩm Phô) (1992) Nguyễn Chí Trung
48 Nhà thờ tộc Lâm (Minh An) (1992) Nguyễn Chí Trung
49 Nhà thờ tộc Tăng (Cẩm Phô) (1992) Nguyễn Chí Trung
50 Nhà thờ tộc Trần Thanh (Cẩm Phô) (1992) Nguyễn Chí Trung
51 Nhà thờ tộc Phạm (96 Trần Phú) (1992) Trần Ánh
52 Nhà thờ tộc Hứa (Minh An) (1992) Trần Ánh
53 Nhà thờ tộc Nguyễn (Cẩm Hà) (1992) Trần Văn An
54 Nhà thờ tộc Trương (Tư Dư) (69/1 PCT) (1992) Trần Văn An
55 Nhà thờ tộc Lê Doãn (2003) (44/20PCT) Lê Thị Tuấn
56 Mộ Thứ phi Quang Trung và các tướng Tây Sơn (Thôn 5, Cẩm Thanh) (1991) Trần Văn An
57 Mộ Tổ Tộc Lê (Th.5 Cẩm Thanh) (1991) Nguyễn Thị Nhung
58 Mộ ông Tani Yaji Robei (1992) Trần Văn An
59 Mộ ông Banjiro (1992) Trần Văn An
60 Mộ tổ tộc Trần Văn (Cẩm Thanh) (1992) Nguyễn Chí Trung
61 Mộ ông Khổng Thiên Như (1992) Trần Văn An
62 Mộ ông Nguyễn Điển  (Cẩm Hà ) (1992) Trần Văn An
63 Mộ ông Chu Kỳ Sơn (Sơn Phong) (1992) Nguyễn Chí Trung
64 Mộ ông Trần Chưởng Cơ (Thôn2 , Cẩm Thanh) (1992) Trần Văn An
65 Khu mộ các giáo sĩ phương Tây (1992) Trần Ánh
66 Mả ông Đô đốc họ Nguyễn (Bắc Sơn Phong) (2003) Trần Văn An
67 Khu mộ kiến trúc Pháp (Thanh Hà) (2003) Tống Quốc Hưng
68 Nhà 80 Trần Phú (nhà thờ họ Thái) (1992) Nguyễn Thị Nhung
69 Nhà 22 Nguyễn Thái Học (1992) Nguyễn Thị Nhung
70 Nhà Quân Thắng (77TP) (1992) Nguyễn Thị Nhung
71 Nhà 37 Trần Phú (Thành Nhân) (1992) Nguyễn Thị Nhung
72 Nhà 126 Trần Phú (nhà thờ tộc Thái) (1992) Nguyễn Chí Trung
73 Nhà Phùng Hưng (4 NTMK)  (1992) Nguyễn Thị Nhung
74 Nhà ông Huỳnh Tải (Cẩm Châu) (1992) Nguyễn Chí Trung
75 Nhà ông Châu Diệu Cơ (Minh An) (1992) Nguyễn Chí Trung
76 Nhà 101 NTH (Tấn Ký) (1992) Nguyễn Thị Nhung
77 Nhà ông Huỳnh Tải (Cẩm Châu) (2003) Lê Thị Tuấn
78 Nhà ông Lê Bàn (Làng Gốm Thanh Hà) (2003) Lê Thị Tuấn
79 Nhà Đức An (129 Trần Phú) (2003) Quảng Văn Quý
80 Hiệu sách Vạn Sanh (76 Lê Lợi) (2003) Quảng Văn Quý
81 Nhà ông Huỳnh Đủ (Khối2, Cẩm Phô) (2007) Trần Thị Lệ Xuân
82 Địa điểm cơ quan bí mật Tỉnh uỷ Quảng Nam (nhà ông Nguyễn Gừng) (khối 5c, phường Cẩm Phô) (2008) Quảng Văn Quý
83 Giếng đá Trà Quế (1992) Trần Ánh
84 Giếng Bá Lễ (1992) Trần Ánh
85 Giếng xóm Cấm (Thôn Cấm, Tân Hiệp) (2005) Trương Hoàng Vinh
86 Nghề Yến Thanh Châu (1992) Trần Ánh
87 Nghề Gốm Thanh Hà (Khối 5 phường Thanh Hà) (1992) Nguyễn Chí Trung
88 Cù Lao Chàm (1992) Trần Ánh
89 Di chỉ bãi Làng (Thôn Cấm, Tân Hiệp) (2005) Trương Hoàng Vinh
90 Di chỉ bãi Ông (Thôn Bãi Ông, Tân Hiệp) (2005) Trương Hoàng Vinh
91 Nhà lao Thông Đăng (127 PCT) (2003) Quảng Văn Quý
92 Nhà lao Hội An (38/12 Lý Thường Kiệt) (2006) Trương Hoàng Vinh
93 Khu phố cổ Hội An (1992) Nguyễn Đức Minh
Trần Văn An
94 Đô thị cổ Hội An (1992) Nguyễn Đức Minh
Nguyễn Chí Trung
Trần Ánh
95 Cửa đại (1992) Trần Ánh
96 Khu di tích Sa Huỳnh (Cẩm Hà) (1992) Nguyễn Chí Trung
97 Những di tích Chàm  (Cửa đại) (1992)  Nguyễn Chí Trung
98 Dấu vết các bến tàu (1992) Trần Ánh
99 Chợ Hội An (1992) Nguyễn Đức Minh
100 Di tích An Bang (Thanh Hà) (2003) Trương Hoàng Vinh
101 Di tích Trảng Sỏi (Thanh Hà) (2003) Trương Hoàng Vinh
102 Di tích vườn xã Tiếp (Thôn 3, xã Cẩm Thanh) (2003) Quảng Văn Quý
103 Rừng dừa bảy mẫu (Thôn 1,2,3 xã Cẩm Thanh) (2007) Quảng Văn Quý
104 Chiến thắng thôn Trà Quế (2007) Quảng Văn Quý
105 Di tích Khảo cổ Hậu xá I (Khối 1, Thanh Hà) (2007) Võ Hồng Việt
106 Di tích Khảo cổ Hậu xá II (Khối 1, Thanh Hà) (2007) Võ Hồng Việt
IV. Mục 11.B: Hồ sơ  
1 Hồ sơ liên quan đến Hội bảo trợ di sản văn hoá kiến trúc Hội An(1998) TT QLBTDSVH
2 Hồ sơ văn bản liên quan đến việc đề nghị công nhận Hội An là DSVHTG (tập 1+ tập 2)(2002) TT QLBTDSVH
3 Hồ sơ xây dựng quy chế Làng gốm Thanh Hà (2008) TT QLBTDSVH
4 Hồ sơ cuộc thi Sáng tác điêu khắc "Tôn vinh di sản Hội An"(Hội An, năm 2008) TT QLBTDSVH
5 Hồ sơ mời đoàn Hà Nội vào khảo sát, tư vấn, đầu tư bảo tồn DSVH Hội An (4/2008) TT QLBTDSVH
6 Dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm -Hội An tỉnh Quảng Nam (Quang Nam,2008) Nhiều tác giả
7 Hồ sơ giải thưởng Châu Á Thái Bình Dương (Giải thương danh dự) Nhà Thờ Tộc Tăng (2009) TT QLBTDSVH
8 Hồ sơ chương trình kỷ niệm 10 năm Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản Văn hoá Thế giới (Hội An, 12/2009) TT QLBTDSVH
9 Hồ sơ hoạt động "Lễ hội Quảng Nam - Hành trình Di sản lần thứ IV - 2009"(Hội An, 4-7/6/2009) TT QLBTDSVH
10 Hồ sơ chương trình hoạt động "Những ngày giao lưu văn hoá Việt Nam- Nhật Bản tại Hội An- 2009" và Đón bằng công nhận KDTSQ CLC (Hội An, 12/2009) TT QLBTDSVH
11 Hồ sơ chương trình hoạt động "Những ngày giao lưu văn hoá Việt Nam - Nhật Bản tại Hội An năm 2010( Hội An tháng 8 năm 2010) TT QLBTDSVH
12 Hồ sơ đệ trình đề nghị trao giải thưởng danh dự cho nhà thờ tộc Nguyễn Tường (4/2010) TT QLBTDSVH
13 Hồ sơ dự án xin trang thiết bị trưng bày Bảo tàng Hội An (tháng 9/ 2010) TT QLBTDSVH
14 Hồ sơ đệ trình tham gia dự thi giải thưởng Châu Á- Thái Bình Dương cho nhà Đức An-129 Trần Phú (4/2011) TT QLBTDSVH
15 Hồ sơ " Những ngày giao lưu văn hoá Hội An - Nhật Bản" (Hội An,8/2011) TT QLBTDSVH
16 Hồ sơ Tu bổ nhà sau (Nhà 14 Nguyễn Thái Học) (Quỹ tài trợ Công Chúa Hà Lan) (Năm 2011) TT QLBTDSVH
17 Hồ sơ Báo cáo định kỳ về Quản lý Di sản Văn hoá Hội An của Unesco (năm 2011) TT QLBTDSVH
18 Hồ sơ " Dự án đánh giá khu phố cổ Hội An sau khi được công nhận Di sản văn hoá (năm 2011) TT QLBTDSVH
19 Hồ sơ Lễ khởi động dự án "Hỗ trợ quảng bá di sản miền trung Việt Nam" (8/5/2012) Nhiều tác giả
20 Hồ sơ " Những ngày giao lưu văn hoá Hội An - Nhật Bản" (Hội An,8/2012) TT QLBTDSVH
21 Hồ sơ " Triễn lãm ảnh di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam" (Hội An 2012) TT QLBTDSVH
22 Hồ sơ "Triễn lãm ảnh về chủ quyền quần đảo Trường Sa- Hoàng Sa" (Hội An/2013) TT QLBTDSVH
11 Văn kiện NARA về giữ gìn tính nguyên gốc của di tích trong quá trình trùng tu (2000) Cục Bảo tồn Bảo tàng 
12 Giấy chứng nhận bản quyền tác giả logo biểu trưng văn hoá Hội An (các thủ tục) TTQLBTDSVH Hội An)
13 Tư liệu điều tra về làng quê Quảng Nam những năm 1930 của Hội Folklore Đông Dương và Trường Viễn Đông Bắc Cổ Pháp tại Hà Nội (Huế, 5/2011) Trần Đình Hằng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây